Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek pro prodej Zboží a služeb společnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o. se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika; IČ 287 49 928, DIČ CZ287 49 928, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, ve složce C207526 na straně jedné (dále jen „Prodávající“). Tento reklamační řád popisuje postup reklamace Zboží zakoupeného od Prodávajícího, a to včetně nákupu z internetového obchodu Prodávajícího dostupného na adrese www.alexfox.cz.

2. V případě Kupujícího, který je spotřebitelem se v rámci zákonné záruční lhůty reklamace řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i tímto Reklamačním řádem. V případě Kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu příslušných právních předpisů, se práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Reklamační řád je ke stažení na webových stránkách Prodávajícího. Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním Zboží. Informaci o možnosti jeho stažení obdrží Kupující v potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu při reklamaci Zboží potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace. Neposkytl-li potřebnou součinnost, pak se lhůty pro vyřízení reklamace prodlužují o čas, ve které Kupující neposkytl požadovanou součinnost.

4. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

II. Doklad o záruce

1. Doklad o záruce ke každému zakoupenému Zboží je doklad vystavený Prodávajícím o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název Zboží, cena, množství, sériové číslo).

2. Pro uplatnění záruky je třeba předložit fakturu v listinné podobě.

III. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím. Převzetím Zboží u Kupujícího - spotřebitele je okamžik převzetí Zboží spotřebitelem od Prodávajícího resp. převzetí od přepravce. Převzetím Zboží u Kupujícího - podnikatele je okamžik jeho předání Prodávajícím Kupujícímu resp. prvnímu přepravci.

2. Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu Zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

3. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.

IV. Jakost při převzetí

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal,

 • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a
 • se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí Kupujícím, pokud Prodávající neprokáže opak.

V. Kontrola Zboží při převzetí

1. Kupující je povinen při osobním převzetí od Prodávajícího zkontrolovat přebírané Zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

2. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontrolovat stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

3. Kupující je povinen v den převzetí zkontrolovat kompletnost Zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

4. Veškeré nesrovnalosti je třeba Prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo Kupující může převzetí zásilky odmítnout. Prodávající doporučuje v případě převzetí od přepravce pořídit fotodokumentaci poškození a obalu.

5. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Prodávajícímu veškeré vady Zboží. Zjevné vady musí být Kupujícím písemně oznámeny, v souladu, nejpozději do 5 dnů po doručení Zboží.

6. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Pozdější reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VI. Uplatnění reklamace

1. Kupující je povinen reklamaci uplatnit osobně v sídle Prodávajícího nebo písemně na adresu sídla Prodávajícího uvedenou v obchodním rejstříku.

2. Na zásilce musí být viditelně uvedeno "REKLAMACE", Zásilka s reklamací musí obsahovat: reklamované Zboží vyplněný Reklamační protokol. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady Zboží.

VII. Výluky a odmítnutí přijetí Zboží do reklamace

1. Záruka se nevztahuje:

 1. u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy Zboží.


2. Prodávající má právo odmítnout přijetí Zboží do reklamace v případech, kdy reklamované Zboží je znečištěné nebo nesplňuje základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání Zboží k reklamačnímu řízení.

3. Odpovědnost Prodávajícího se nevztahuje na vady Zboží způsobené používáním k jinému účelu, než je pro dané Zboží obvyklé, neodborným zásahem Kupujícího nebo třetí osoby, a vady Zboží, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, zejména vady Zboží vzniklé chybným používáním, použitím nevhodných chemických prostředků, a všemi dalšími příčinami bez zavinění Prodávajícího. V souvislosti s odpovědností za vady a odpovědností ze záruky není Prodávající povinen odstraňovat bezplatně vady Zboží na jiném místě, než v místě sídla Prodávajícího.

4. Oprávněným důvodem reklamace není, pokud jde o rozměry, plošnou hmotnost a/nebo srážlivost doručeného Zboží, pokud se hodnoty uvedené v technické specifikaci anebo v Kupní smlouvě liší do výše ± 5% a odchylky v barvě nebo zapouštění barvy o 2 stupně na stupnici šedi.

VIII. Způsob vyřízení reklamace

1. V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2. Kupující - spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva v závislosti na tom, zda vada znamená podstatné či nepodstatné porušení kupní smlouvy

3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od smlouvy.


4. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

5. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

6. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

9. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

10. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

11. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

12. V případě, že se projeví na Zboží zjevné vady, není překážkou náhrady škody případné potištění, či jiná úprava předmětu plnění, která prokazatelně nemůže být spojována se vznikem zjevné vady. Množstevní rozdíly zjištěné Kupujícím mimo prostory Prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

13. V případě, že Kupující oznámí Prodávajícímu vady Zboží a na Zboží nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl Prodávající odpovědný, nahradí Kupující Prodávajícímu náklady vzniklé se zjištěním neoprávněnosti reklamace.

14. Je-li Kupující-spotřebitel, Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

15. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

16. Kupující – spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nepatří cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

17. Je-li Kupující-podnikatel, Prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude Kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

IX. Společná ustanovení pro vyřízení reklamace 

1. Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

2. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace Zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou Zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je Kupující informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

3. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

4. V případě, že reklamace není převzata Kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude Prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení Zboží ve výši 50,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

5. Pokud si Kupující nevyzvedne Zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo Zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

6. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

7. Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající odmítnout Zboží vydat. Je-li Kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji Zboží pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže plnou mocí.

X. Závěrečná ustanovení


1. Tento Reklamační řád je platný od 01. 09. 2017


2. Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle Prodávajícího nebo jako dokument zde


Reklamační formulář Alex Fox


ze dne ................................… Reklamační číslo: ..........................................................… (dostanete od ALEX FOX)
Reklamace firmy –obchodní jméno a adresa: ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Reklamované zboží je z faktury.................................................................................… ze dne.....................................
Číslo účtu pro vrácení platby ........................................................................................................................................
Jméno a telefonní číslo reklamujícího: .....................................................................................................................…

Reklamované zboží:


Kód zboží Množství reklamovaného zboží Důvod reklamace Požadované řešení – dobropis / vrácení platby PoznámkaVěnujte prosím pozornost vyplnění formuláře. Všechny požadované údaje naleznete na faktuře. Vyplněný formulář zašlete prosím na: predaj@alexfox.eu. Po přijetí reklamace Vám bude přiděleno reklamační číslo, které prosím napište na výtisk formuláře a vložte do krabice se zbožím.
Adresa pro zaslání zboží:

ALEX FOX Central Europe, s.r.o.
Areál Spolchemie - skladová budova vedle západního nádraží, Tovární ulice (budova nemá čp.), 400 01 Ústí nad Labem