Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru a služeb spoločnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o., so sídlom Heydukova 896/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika; IČ: 287 49 928

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1. Pôsobnosť Obchodných podmienok

 1. Tieto všeobecné ochodné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky) sú vydané v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb, občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník), a upravujú zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou ALEX FOX Central Europe, s.r.o., so sídlom Heydukova 896/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika, IČ 28749928, DIČ CZ28749928, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Prahe, oddiel C20752., na strane jednej /ďalej len „Predávajúci“/ a fyzickou osobou, právnickou osobou a ďalšími subjektmi práva, na strane druhej /ďalej len „Kupujúci“/ ktorí uzavierajú kúpnu zmluvu alebo Rámcovú kúpnu zmluvu /ďalej len „Zmluva“/. Zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Pokiaľ je pre potrebu Kupujúceho bude Zmluva preložená, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov, je rozhodný výklad ustanovený v českom jazyku.
 2. Všeobecné obchodné podmienky ALEX FOX Central Europe, s.r.o., platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, týkajúce sa predaja Tovaru alebo vznikajúce v súvislosti s poskytovanými službami od okamihu uzavretia Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ak nebolo v konkrétnej zmluve, dohode výslovne dohodnuté inak. Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (ďalej len „Zmluvné strany“). Uzavretím Zmluvy akceptujú zmluvné strany, že ich vzájomný záväzkový vzťah sa bude riadiť režimom Obchodného zákonníka a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkam. Všetky Zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Neupravené zmluvné vzťahy sa riadia občianskym zákonníkom.
 3. Všeobecné obchodné podmienky sú nedielnou súčasťou všetkých Zmlúv, ktoré budú medzi zmluvnými stranami uzavreté.
 4. Všetky odchýlky od Všeobecných obchodných podmienok musia byť písomne dohodnuté v príslušnej Zmluve. Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Platnosť Všeobecných obchodných podmienok

Všeobecné obchodné podmienky platia do doby úplného usporiadania všetkých pohľadávok, ktoré vznikli medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to v znení platnom v okamihu vzniku zmluvného vzťahu, pokiaľ nedôjde k ich zmene podľa ustanovenia 3 tohto článku.

3. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok

 1. Predávajúci je oprávnený Všeobecné obchodné podmienky priebežne zmeniť. Znenie zmien Všeobecných obchodných podmienok, Predávajúci vhodným spôsobom sprístupní v písomnej podobe v sídle firmy a ďalej na internetových stránkach Predávajúceho www.alexfox.cz.
 2. Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných obchodným podmienok alebo Zmluvy stalo podľa platnej právnej úpravy v akomkoľvek prípade neplatnými alebo neúčinnými, nebude tým dotknutá alebo ovplyvnená platnosť, účinnosť alebo právna bezchybnosť ostatných ustanovení.

II. VYMEDZENIE POJMOV

1. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva alebo Rámcová kúpna zmluva je zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim na predaj Tovaru podľa ustanovení § 2079 a násl. Občiankseho zákonníka. (dalej len „Zmluva“). Zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu dosiahnuť vlastnické právo k nej a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí kúpnu cenu.

 1. Zmluvné strany uzatvárajú Rámcovú kúpnu zmluvu, prípadne iné Zmluvy, vrátane príloh ku Zmluve, pokiaľ Zmluvnými stranami sú na jednej strane Predávajúci a na druhej strane Kupujúci.
 2. Kúpna Zmluva – objednávka Kupujúceho, je návrhom Zmluvy a samostatná Zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Kupujúceho a týmto jeho návrhom, resp. záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho. Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 3. Momentom uzavretia Zmluvy – objednávky, je Kupujúci viazaný týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a vyjadruje s nimi súhlas.
 4. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 5. Spotrebiteľom je každý člověk, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti, alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s Predávajúcim Zmluvu alebo s ňou nejak jedná.
 6. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnost živnostenským alebo obdobným splôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný oi. za účelom ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súviasiace s vlastnou obchodnou, výrobnou, alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa pre účely Všeobecných obchodných podmienok rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, tak je pre účely Všeobecných obchodných podmienok považovaný za podnikateľa.
 7. V prípade, že Kupujúcim je spotrebiteľ, má takýto spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnásť dní, ktorá beží, ak ide o:
  1. Kúpnu zmluvu, odo dňa prevziatia tovaru
  2. Zmluvu, ktorej premdemtom je niekoľko druhov tovaru alebo niekoľko dodaných častí, odo dňa prevziatia dodávky tovaru; alebo
  3. Zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakována dodávka tovaru, odo dňa prevziatia prvej dodávky tovaru;
  4. Pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla Predávajúceho
 8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
  • O poskytovaní služieb, ktoré Predávajúci splnil s predchodzím výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy
  • O dodávke tovaru alebo služby, ktorej cena závisí na odchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy;
  • O dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;
  • O dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

  V prípade ostúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzatvorenu prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju pobahu obvyklou poštovou cestou.

 9. Spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ich plnenie už začalo.
 10. V prípade, že spotrebiteľ má sťažnosť, môže sa obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

2. Objednávka

 1. Objednávkou sa pre tieto Všeobecné obchodné podmienky rozumie jednostranný právny úkon Kupujúceho smerujúci voči Predávajúcemu, s cieľom obdržať od nej objednané plnenie v Tovare alebo službách.
 2. Objednávka Kupujúceho, je návrhom Zmluvy a samotná Zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Kupujúcemu s týmto jeho návrhom, respektive záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho. Od tohoto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 3. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením Zmluvy zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi výslovene súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa dajú stiahnuť na webových stránkach Predávajúceho. Informáciu o možnosti ich stiahnutia obdrží Kupujúci v potvrdení objednávky na zadanú emailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy obdrží Kupujúci při prevzatí Tovaru a/alebo služby.

3. Tovar

 1. Tovar znamená Tovar a služby, uvedené v katalógu, cenníku Predávajúceho a cenovej ponuke Predávajúceho.
 2. Zákazkový Tovar, je Tovar, ktorý svojim charakterom nezodpovedá bežnému predmetu predaja Predávajúceho a nemôže byť považovaný za bežný tovar, ale je v možnostiach Predávajúceho ho obstarať pre Kupujúceho.

III. PREDMET PLNENIA

Predmetom plnenia je dodávka tovaru a služieb, záväzne dohodnutá medzi Predávajúcim a Kupujúcim v kúpnej zmluve, vrátane všetkých príloh k tejto zmluve, alebo na základe objednávky (ďalej len „Zmluva“).

IV. SPÔSOB UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY, KÚPNA CENA TOVARU A SLUŽIEB

1. Spôsob uzavretia kúpnej zmluvy

 1. Zmluva je uzatavorená na základe záväznej objednávky (návrhu Zmluvy) Kupujúceho a jej potvrdenia Predávajúcim. Zaslaním záväznej objednávky – Zmluvy Predávajúcemu vyjadruje Kupujúci s týmito Všeobecným obchodnými podmienkami svoj bezvýhradný súhlas. Zmluvu môže Kupujúci uzatvoriť tak, že prijme návrh k uzatvoreniu Zmluvy na webe prevádzkovanom Predávajúcim tým, že požadovaný Tovar vloží do košíka. Než Kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má Kupujúci právo meniť tak požadované plnenie, dopravu a spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim, zvolení dopravy a spôsobe úhrady a prijatím objednávky Predávajúcim. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné chyby při prenose dát. Uzatvorenie zmluvy Predávajúci neodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email.
 2. Návrh zmluvy môže ďalej Kupujúci podať telefonicky, elektronickou poštou, faxom, bežnou poštou alebo osobne. Predávajúci požaduje, aby objednávka obsahovala nasledujúce údaje:
  1. Obchodné meno a sídlo Kupujúceho, pokiaľ sa jedná o právnickú osobu,
  2. Meno, priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, pokiaľ je Kupujúcim fyzická osoba,
  3. IČ a DIČ, pokiaľ je Kupujúcí registrovaný ako platca dane z pridanej hodnoty,
  4. identifikácia požadovaného Tovaru (názov a číslo výrobku, počet kusov),
  5. miesto dodania, pokiaľ sa líši od bydliska, sídla či miesta podnikania
  6. spôsob odberu a dopravy,
  7. podpis Kupujúceho alebo osoby oprávnenej za Kupujúceho objednávať Tovar,
  8. prípadné špecifické požiadavky na tovar
  9. termín dodania
  10. číslo faxu alebo e-mailovú adresu v prípadoch, keď Kupujúcí alebo Predávajúci požaduje potvrdenie objednávky.
 3. Prijatie objednávky potvrdí Predávajúci odoslaním potvrdenej objednávky, podpisom Zmluvy alebo iným písomným oznámením o jej akceptácii, a to faxom na číslo uvedené na objednávke, alebo e-mailom pokiaľ:
  1. Kupujúci výslovne požiada o potvrdenie objednávky,
  2. predmetom objednávky je atypický Tovar.
 4. Potvrdené objednávky a Zmluvy sú zo strany Kupujúceho záväzné a nie je možné ich zrušiť.

2. Kúpna cena Tovaru a služieb.

 1. Cena Tovaru je uvedená v cenníku Predávajúceho a kúpnou cenou je cena Tovaru uvedená na daňovom doklade – faktúre. Všetky ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty, dopravného a balného, ktoré budú účtované na faktúre zvlášť. V prípade, že Kupujúci je spotřebitel sú ceny uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Pokiaľ nie je písomne dojednaná iná cena, alebo pokiaľ nie je v priebehu roku upravená zvlášť vydaným novým cenníkom, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru a služieb pre uzatvorenie kúpnej zmluvy v daný deň. V prípade zmeny kúpnej ceny u nepotvrdenej objednávky je Kupujúci informovaný. Kupujúcemu je daná možnosť, či so zmenou kúpnej ceny súhlasí alebo objednávku zruší. Ceny sú platné do odvolania, resp. do vydania nového cenníku Predávajúcim.
 2. Cena Tovaru je stanovená aktuálnym cenníkom Predávajúceho. Predávajúci je povinný Kupujúcemu odovzdať na požiadanie aktuálny cenník Tovaru, ďalej je povinný uchovávať aktuálny cenník k nahliadnutiu v sídle Predávajúceho a na všetkých svojich prevádzkach. Dňom vydania cenníku nového sa ruší platnosť cenníku starého. Spoločnosť AlEX FOX Central Europe, s. r.o. si vyhradzuje právo zmeniť cenníky bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Pri objednávke Zákazkového Tovaru je Kupujúci povinný zložiť zálohu v hotovosti vo výške 100% ceny Tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 4. Akčné ceny platia do vypredania zásob akčního tovaru alebo po dobu časovo určenú. Pôvodná cena znamená cenu Tovaru, za ktorú predmetný tovar Predávajúci ponúkal bez zohľadnenia všetkých možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcíi na ním prevádzkovanom eshope.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobních údajov, zneužitiu platobnej karty apod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude Kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúplna zmluva platne vzniknúť.

3. Elektronický obchod

 1. Nakupovanie v internetovom obchode www.alexfox.cz je umožnené registrovaným i neregistrovaným zákazníkom. Ceny a podmienky nakupovania sú určené pre registrovaných i neregistrovaných Kupujúcich.
 2. Výber Tovaru v elektronickom obchode je usporiadaný v prehľadných obrazovkách s jasne stanovenými políčkami a pre vyplňovanie požiadaviek Kupujúceho.
 3. Nakupovanie je možné zahájiť po vyplnení prihlasovacieho dialógu, potvrdenie Všeobecných obchodných a dodacích podmienok a následným vybraním tovaru z ponuky Predávajúceho, uvedeným počtom kusov nakupovaného tovaru. V prípade neregistrovaného Kupujúceho sú po výbere tovaru, uvedenia počtu kusov a zvolenia dopravy a spôsobu zpalatenia, vyplnené údaje o mene, priezvisku, adrese a adrese doručenia, potvrdený úhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami. Pokiaľ bolo odoslanie úspešné objaví sa rekapitulácia objednávky.

V. DODACIA LEHOTA

Dodacie lehoty začínajú bežať dňom uzatvorenia Zmluvy. Dodacia lehota je podľa stavu skladových zásob uvedená v ponuke Predávajúceho. Záväzný termín dodania je potvrdený Predávajúcim po uzatvorení Zmluvy.

 1. Pokiaľ sa v Zmluve predpokladá jej dodatočné upresnenie (Tovar, zákazkový Tovar, jeho vlastnosti, potlač, výšivka a event. iné podmienky), začína dodacia lehota bežať najskôr dňom príjmu takéhoto upresnenia Predávajúcim.
 2. Keď sa zaviazal – Kupujúci k poskytnutiu súčinnosti (napr. K poskytnutiu zálohy), predlžuje sa dodacia lehota o dobu po ktorú je Kupujúci prípadne v meškaní s poskytnutím tejto súčinnosti.
 3. Záväzok Predávajúceho dodať Tovar je splnený dňom, ku kterému dopredu oznámi Kupujúcemu pripravenosť Tovaru k prevzatiu alebo odoslaniu, prípadne predaniu Tovaru prvému verejnému prepravcovi.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody alebo iné nároky plynúce z meškania s dodaním Tovaru, ak toto meškanie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, vyskytujúcimi sa u Predávajúceho alebo u jeho subdodávateľa.
 5. Ak je Predávajúci v meškaní s dodaním Tovaru, ak nesplní povinnosti ani v primeranej dodatočnej lehote určenej Kupujúcim v trvaní minimálne 15 pracovných dní, je Kupujúci oprávnený odstúpiť pre toto podstatné porušenie Zmluvy, od jej doposiaľ nesplnenej časti.

VI. DODACIE PODMIENKY

Tovar bude Predávajúcim dodaný Kupujúcemu na miesto uvedené v objednávke na základe dodacej doložky DAP, dojednané miesto určenia INCOTERMS 2010.

 1. Pri prevzatí Tovaru Kupujúcim, je tento povinný skontrolovať kompletnosť a kvalitu dodávaného Tovaru. Na reklamácie kompletnosti dodaného Tovaru staršieho viac než päť pracovných dní (okrem škôd, na ktoré sa vzťahujú záruky na jednotlivé druhy dodaného Tovaru podľa Občianskeho zákonníka, popr. podľa výrobcu Tovaru), nebude braný zreteľ.
 2. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný potvrdiť dodací list zo špecifikáciou dodaného Tovaru, alebo prepravný list predložený prepravcom potvrdzujúci dodaný Tovar. V prípade, že obal Tovaru dodaného prostredníctvom prepravcu vykazuje poškodenie, je Kupujúci povinný spísať s prepravcom záznam o škodnej udalosti s uvedením rozsahu a druhu poškodenia obalu. V prípade, že nie je spísaný záznam o škodnej udalosti nie je možné neskôr uplatniť reklamáciu na nekompletnosť dodávky, alebo poškodenia Tovaru.
 3. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená dopredu prostredníctvom internetu, môže Predávajúci či dopravca požadovať predloženie identifikačního preukazu (OP alebo cestovný pas) a to za účelom predchádzaniu vzniku škôd a zmedzeniu legalizácie výnosu pochádzajúceho z trestnej činnosti. Bez predloženého niektorého z týchto dokladov môže Predávajúci či dopravca odmietnuť tovar vydať. 4. Tovar zakúpeny kupujúcim – právnickou osobou bude predaný iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, či osobe, ktorá sa preukáže lnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako oprávnená osoba v objednávke. Tovar zakúpený kupujúcim – osobou samostatne zárobkovo činnou bude predaný len po predložení platného identifikačního preukazu (OP či cestovný pas).
 4. Kupujúci vyznačí jasne v Zmluve niektorú z ponúknutých variánt spôsobov dodania Tovaru (ponuka spôsobu dodania tovaru nižšie uvedená sa môže líšiť v závislosti na aktuálnej ponuke prepravných možností Predávajúceho):
  1. osobné prevzatie v sklade Predávajúceho
  2. prepravná služba s dobierkou alebo bez dobierky. (Geis Logistics, DPD Express, Česká Pošta, TNT Express, ČD Kuriér).
 5. Ak nie je stanovené inak, náklady na dopravu platí Kupujúci formou zvláštnej položky vo faktúre.
 6. Predávajúci je oprávnený plniť predmet Zmluvy i čiastočne a Kupujúci je povinný čiastočné plnenia predmetu zmluvy prevziať.
 7. Nebezpečenstvu škody predchádza na Kupujúceho prevzatím věci, ktorej následok má, ak neprevezme Kupujúci vec, hoci mu s ňou Predávajúci umožnil nakladať.
 8. Škoda na veci, vzniká po prechode nebezpečia škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnost zaplatiť kúpnu cenu.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný Tovar a služby vrátane prípadnej dopravy, nákladov na balenie, prirážok a dane z pridanej hodnoty.
 2. V okamihu expedície Tovaru vystaví Predávajúci Kupujúcemu faktúru na kúpnu cenu Tovaru. Faktúra bude mať náležitosť daňového dokladu a bude zaslaná Kupujúcemu elektronicky na dohodnutú e-mailovú fakturačnú adresu. Kupujúci je oprávnený požiadať o vystavenie a zaslanie papierovej faktúry poštou. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený túto službu účtovať podľa platného cenníka.
 3. Predávajúci je oprávnený fakturovať i čiastočné plnenie predmetu Zmluvy a Kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť.
 4. V prípade meškania Kupujúceho s úhradou, ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je Predávajúci oprávnený účtovať Zmluvný úrok z meškania z dlžnej čiastky vo výške 0,05% za každý začatý deň meškania.
 5. V prípade meškania úhrady ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti je Predávajúci oprávnený pozdržať dodanie ďalšieho Tovaru Kupujúcemu a to až do úplného splatenia všetkých záväzkov Kupujúceho, ktorými je voči Predávajúcemu v meškaní. Po túto dobu nie je Predávajúci v meškaní s dodaním Tovaru.
 6. Zadržanie platby alebo krátenie platby Kupujúcim z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, ak nebolo písomne dohodnuté inak.
 7. Platba sa považuje za vykonanú v okamihu, keď je pripísaná na účet Predávajúceho alebo kedy je potvrdené prijatie platby v hotovosti.
 8. Na základe dohody Zmluvných strán je možné vykonať úhradu Tovaru týmito spôsobmi, Predávajúci si vyhradzuje právo na určenie spôsobu úhrady Tovaru v okamihu akceptácie objednávky:
  1. v hotovosti pri odovzdaní tovaru
  2. platba na dobierku – kúpnu cenu zaplatíte vodičovi prepravnej spoločnosti. Za túto službu Vám bude účtovaný poplatok podľa aktuálneho cenníka Predávajúceho - dobierečné. Kupujúci obdrží doklad o prevzatí hotovosti od prepravcu
  3. bankovým prevodom – čiastku za Tovar môžete poukázať na náš účet, uvedený na faktúre
  4. 100% záloha vrátane DPH dopredu (na základe zálohovej faktúry Predávajúceho)
  5. x% ako čiastočná platba dopredu (na základe faktúry)
  6. x% ako čiastočná platba dopredu + doplatok v hotovosti pri prevzatí Tovaru.
  7. Platobnou kartou
 9. Ak nie je po vzájomnej dohode stanovené inak a ak poskytuje Predávajúci Kupujúcemu dodávateľský úver, je vydaná faktúra splatná do 14 kalendárnych dní od dňa jej vystavenia, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej fakturovanej čiastky na účet Predávajúceho.
 10. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k predmetu plnenia zo Zmluvy až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech Predávajúceho v plnej výške.
 11. Nezaplatenie ceny za dodaný Tovar v lehote do 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje za hrubé porušenie Zmluvy.
 12. Žiadna časť kúpnej ceny za dodaný Tovar nesmie byť zaplatená pohľadávkami s tretími osobami alebo zápočtom vlastnej pohľadávky Kupujúceho, ktorú má voči Predávajúcemu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 13. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu iba vybrané spôsoby pladby podľa vlastního uváženia.

VIII. ÚROK Z MEŠKANIA

 1. V prípade, že je Kupujúci v meškaní s úhradou kúpnej ceny Predávajúcemu o viac ako 7 pracovných dní, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu úrok z meškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky a to za každý deň meškania až do úplného zaplatenia. V súvislosti s porušením povinností Kupujúceho, uvedné v predchádzajúcej vete, je Predávajúci navyše oprávnený pozastaviť všetky dodávky Tovaru Kupujúcemu, a to až do úplného vyrovnania všetkých záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu.
 2. Pre prípad meškania Predávajúceho s dodávkou Tovaru o viac ako 7 pracovných dní sa zjednáva povinnosť Predávajúceho hradiť úrok z meškania vo výške 0,05% z ceny nedodaného Tovaru a to za každý deň meškania. Predávajúci je oprávnený dodať Tovar pred termínom k plneniu a Kupujúci je povinný plnenie prijať , pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že behom plnenia Zmluvy i po ukončení Zmluvy budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie od druhej Zmluvnej strany v súvislosti s plnením zmluvy. Zmluvná strana musí uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000 Kč a to za každý jednotlivý prípad dokázateľného porušenia povinností. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípad finančných kontrol a predkladania obdobných výkazov.
 4. Pokiaľ odmietne Kupujúci, ktorý je podnikateľ, prevziať riadne objednanú dodávku, je povinný uhradiť Predávajúcemu náklady na dopravu do zjednaného miesta určenia a vrátenie Tovaru späť Predávajúcemu. Náklady na dopravné sa riadia cenami prepravného uvedenými v cenníku Predávajúceho. Predávajúci vystaví na tieto náklady na dopravu Kupujúcemu faktúru. Táto sankcia sa nevzťahuje na prípad, keď Predávajúci dodá Tovar, ktorý nezodpovedá Zmluve alebo chybný Tovar. Chyby predaného tovaru uplatní Kupujúci u Predávajúceho bez zbytočného odkladu.

IX. HOSPODÁRENIE S OBALMI

 1. Pre prepravu, manipuláciu a skladovanie Tovaru používa Predávajúci také obaly, ktoré pri dodržaní primeraného zaobchádzania zamedzia poškodeniu dodávaného Tovaru. Pokiaľ Kupujúci v objednávke nepodpíše zvláštny spôsob balenia, je Tovar balený obvyklým spôsobom a druh obalu je preto obvyklý pre daný typ druhu Tovaru, dané množstvo a dohodnutý spôsob prepravy.
 2. Pri preprave, manipulácii a skladovaní Tovaru je nutné chrániť všetok Tovar a expedičné obaly proti vode, nadmernej vlhkosti a ďalším atmosférickým vplyvom.
 3. Predávajúci má uzatvorenú zmluvu o spätnom odbere a využití obalov so spoločnosťou EKO-KOM, a.s. IČ 25134701 a je zapojený do Systému združeného plnenia EKO-KOM pod klientským číslom F00120071

X. VÝHRADA VLASTNÍCKÉHO PRÁVA

Tovar prechádza do vlastníctva Kupujúceho až úplným zaplatením jeho plnej kúpnej ceny za objednaný Tovar a v okamihu pripísania kúpnej ceny v plnej výške na účet Predávajúceho. Výhrada vlastníckeho práva nemá vplyv na prechod nebezpečia škody na veci podľa bodu Dodacie podmienky.

XI. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne, že v dobe, kedy Kupujúci Tovar prevzal:
  1. Má Tovar vlastnosti, ktoré si strany ujednali, a
  2. Tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajći uvádza alebo ku ktorému sa Tovar tohoto druhu obvykle používa;
  3. Tovar je v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a
  4. Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

  Ak sa prejaví vada v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že Tovar bol vadný už pri prevzatí.

  Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného Tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, netýka sa to však:

  1. U Tovaru predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola jeho nižšia cena dojednaná
  2. Na opotrebenie věci spôsobené jej obvyklým používaním;
  3. U použitej veci na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim; alebo
  4. Ak to vyplýva z povahy Tovaru

  Záručná doba začína bežať prevzatím Tovaru Kupujúcim.

 2. Pre uplatnenie zodpovednosti za chyby sú pre Zmluvné strany záväzné ustanovenia Občianskeho zákoníka. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytnuté darčeky, nie je možné uplatniť právo z vady do 24 mesiacov. Spotrebiteľ u týchto darčekov môže uplatniť práva z vadného plnenia iba do 14 dní odo dňa prevziatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený u darčekov uplatniť práva z vadného plnenia.
 3. Pre Kupujúceho podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia upravená odlišne, ak je to u daného typu tovaru vyslovene uvedené, takto uvedená lehota má prednosť.
 4. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaĺ Kupujúci vadu sám spôsobil.
 5. Ak má vec vadu, z ktorej je Predávajúci zaviaznaý, a ak sa jedná o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 6. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Predávajúcemu všetky chyby Tovaru. Zjavné chyby musia byť Kupujúcim písomne oznámené, v súlade s náležitosťami podľa Reklamačného poriadku Predávajúceho, najneskoršie do 5 dní po doručení Tovaru Chyby Tovaru, ktoré môžu spôsobiť škodu, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu okamžite. Písomné oznámenie chyby Tovaru musí obsahovať popis chyby, prípadne ako sa chyba prejavuje. Reklamácia pritom nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný Tovar fakturovaný. Kupujúci nesie riziko škôd vzniknutých v dôsledku porušenia jeho povinností podľa tohto článku.
 7. Reklamáciu je možné uplatniť a riešiť v mieste Predávajúceho. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne inak.
 8. Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo:
  1. Na odstránenie vady dodaním novej veci, bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len vybrané súčasti, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, hlavne ak je možné vadu odstrániť bez zbytečného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
  2. Na odstránenie vady opravou veci;,
  3. Na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
  4. Odstúpiť od zmluvy.

  Kupujúci oznámi Predávajúcemu aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Vybranu voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak žiadal Kupujúci o opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak nedstráni Predávajúci vady v primeranej lehote či ak oznámi Kupujúcemu že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

  Ak si Kupijúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade neopodstatneného porušenia zmluvy. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčať alebo vec opraviť, a to i v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spôsobilo spotrebiteľovi značné problémy.

 9. Ak je vadné plnenie neopdstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 10. Pokiaľ Kupujúci neuplatní právno na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od Zmluvy, môže Predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže Predávajú odstrániť podľa svojej volby opravovu veci alebo dodaním novej veci.
 11. Ak neodstráni Predávajúci vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vybranú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.
 12. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci i v prípade odstraniteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípad nemá Kupujúci – spotrebitel i právo od zmluvy odstúpiť.
 13. Ak neoznámi Kupujúci vadu bez zbytečného odkladu potom, čo ju mohlo pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zaistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámena bez zbytečného odkladu potom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zaistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.
 14. V prípade, že sa prejavia na Tovare zjavné chyby, nie je prekážkou náhrady škody prípadné potlačenie, či iná úprava predmetu plnenia, ktorá dokázateľne nemôže byť spojovaná so vznikom zjavnej chyby.
 15. Rozdiely v množstve zistené Kupujúcim mimo priestory Predávajúceho musia byť pre uznanie doložené svedectvom tretej nezávislej osoby.
 16. V prípade, že Kupujúci oznámi Predávajúcemu chyby Tovaru a na Tovare nie sú zistené žiadne chyby, za ktoré by bol Predávajúci zodpovedný, nahradí Kupujúci Predávajúcemu náklady ktoré vznikli so zistením neoprávnenej reklamácie.
 17. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na chyby Tovaru spôsobené používaním k inému účelu, ako je pre daný Tovar obvyklé, neodborným zásahom Kupujúceho alebo tretej osoby a chybný Tovar, u ktorého nie je možné dokázať, že vznikol použitím chybného materiálu, hlavne chyby Tovaru vzniknuté chybným používaním, použitím nevhodných chemických prostriedkov a všetkými ďalšími príčinami bez zavinenia Predávajúceho. V súvislosti so zodpovednosťou za chyby a zodpovednosti za záruky nie je Predávajúci je povinný odstraňovať bezplatne chyby Tovaru na inom mieste, než v mieste sídla Predávajúceho.
 18. Oprávneným dôvodom reklamácie nie je, pokiaľ sa jedná o rozmery, s plošnou hmotnosťou alebo zrážanlivosťou doručeného tovaru, pokiaľ sa hodnoty uvedené v technickej špecifikácii alebo v Kúpnej zmluve líšia do výšky plus/mínus 5% a odchýlky vo farbe alebo zapúšťaní farby o 2 stupne na stupnici šedi.
 19. Podrobný postup reklamácie upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho.

XII. DORUČOVANIE

 1. Pri doručovaní (zasielaní písomností), správ a akýchkoľvek iných materiálov druhej Zmluvnej strane, doručuje sa na poslednú známu adresu druhej Zmluvnej strany. V pochybnostiach sa má za to, že sa jedná o poslednú adresu, oficiálne oznámenú druhej Zmluvnej strane, z ktorej je bežne prijímaná korešpodencia, resp. adresa uvedená v Zmluve.
 2. Zmluvné strany sú povinné oznamovať každú zmenu svojho sídla. Písomnosť sa považuje za doručenú v posledný deň úložnej lehoty, i keď sa adresát (Kupujúci alebo Predávajúci) o uložení písomnosti nedozvedel, ak je písomnosť zaslaná na poslednú známu adresu adresáta (Kupujúci alebo Predávajúci) a adresát (Kupujúci alebo Predávajúci) si ju v úložnej dobe nevyzdvihne. Rovnako sa písomnosť považuje za doručenú, pokiaľ ju adresát (Kupujúci alebo Predávajúci) odmietne prijať. Dňom doručenia je deň odmietnutia písomnosti.
 3. E-maily sa považujú za doručené, pokiaľ je doručenie potvrdené druhou Zmluvnou stranou ale nie iba prostredníctvom automatického potvrdzovania odpovedí, ale výslovným potvrdením doručení e-mailovej správy samostatným e-mailom, v ktorom bude druhou Zmluvnou stranou zopakované označenie veci a potvrdený dátum prijatia e-mailu.
 4. Všetky správy a komunikácie, na ktoré druhá Zmluvná strana reaguje sa považujú za doručené.
 5. Pre všetky Zmluvy sa dňom doručenia považuje:
  1. najneskoršie tretí deň uloženia zásielky na príslušnom poštovom úrade v prípade doručovania prostredníctvom držiteľa poštovej licencie, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel
  2. pri osobnom doručovaní tieto účinky nastávajú prevzatím či odmietnutím tejto písomnosti
 6. Obidve Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú druhú Zmluvnú stranu bezodkladne písomne informovať o prípadných zmenách v osobe svojho zodpovedného pracovníka a akýchkoľvek iných údajoch podstatných pre vzájomné poskytovanie si informácií.

XIII. VYŠŠIA MOC

 1. Obidve Zmluvné strany sú oprávnené pozastaviť plnenie svojich povinností zo Zmluvy po dobu, po ktorú trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej len „Vyššia moc“) alebo v prípade, kedy objednaný Tovar nie je v lehote žiadanej Kupujúcim na trhu dostupný.
 2. Predávajúci v takomto prípade bude Kupujúceho informovať písomnou formou o náhradnom predĺženom termíne alebo nemožnosti dodávky Tovaru vôbec, pričom Kupujúcemu týmto nevzniká voči Predávajúcemu žiadne právo na náhradu eventuálnej škody. Súhlas s týmto náhradným plnením potvrdí Kupujúci Predávajúcemu písomne, faxom, e-mailom a to v lehote vyznačenej na oznámenie Predávajúceho. Pokiaľ tak nevykoná, má sa za to, že Kupujúci od Zmluvy odstupuje a Predávajúci už bez ďalšej výzvy vykoná stornovanie týchto nedodaných položiek Tovaru zo zákazky.
 3. Za Vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto pekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe uzavretia Zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady Vyššej moci sa považujú hlavne: štrajk, epidémia, požiar, povodeň, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie Tovaru, embargo, zákaz transferu devíz, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, teroristický útok, hospodárska kríza apod.
 4. Vyššia moc vylučuje nárok na uplatnenie Zmluvných pokút proti strane postihnutej Vyššou mocou.
 5. Zmluvná strana dovolávajúca sa postihnutia Vyššou mocou, musí túto skutočnosť neodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane a vykonať všetky možné opatrenia k zmierneniu následkov neplnenia Zmluvných povinností.
 6. V prípade trvania Vyššej moci po dobu dlhšiu než šesť mesiacov sú obidve Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť.

XIV. OCHRANA OSOBNYCH ÚDAJOV

 1. Kupujúci výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) pre potreby Predávajúceho. Predávajúci jedná v súlade so Zákonom a poskytnuté informácie Kupujúcim budú použité iba k vybaveniu Zmluvy. Uzavretím Zmluvy Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú. Všetky údaje získané od Kupujúceho užíva Predávajúci výhradne pre vnútornú potrebu Predávajúceho a neposkytuje ich tretím osobám.
 2. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje Kupujúceho odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie Tovaru.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo využiť získané osobné údaje pre ďalšiu ponuku Tovaru a služieb Kupujúcemu. Kupujúci má právo písomne vyjadriť nesúhlas s evidenciou svojich osobných údajov. V takom prípade Predávajúci údaje odstráni zo svojej databáze v nevyhnutne nutnom rozsahu.
 4. Predávajúci získané osobné údaje nepredá žiadnej tretej osobe, ktorá nemá bezprostredný vzťah k zdarnému vybaveniu Zmluvy.
 5. Osobné údaje je možno na žiadosť Kupujúceho vymazať z databáze Predávajúceho v rozsahu, ktoré neobmedzia zachovanie preukazovania údajov, kde táto povinnosť vyplýva z národnej legislativy. Kupujúci môže o výmaz požiadať písomne, e-mailom alebo telefonicky.
 6. Pri dodržiavaní GDPR požiadaviek, doporučujeme používať na prehliadanie a nákup na alexfox.eu   nové verzie prehliadačov typu Chrome (Firefox/Edge/Mozilla).

XV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnásť dní. Lehota podľa prvej vety beží odo dňa uzatvorenia zmluvy a ak ide o:
  1. Kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;
  2. Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
  3. Zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.
 2. Ak odstúpi spotřebitel od zmluvy, zašle alebo predá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnáctich dní od odstúpenia zmluvy tovar, ktorý od Predávajúce obdržal, a to na svojej náklad.
 3. Tovar by mal spotřebitel vrátiť úplný, tj vráátane všetkého dodaného príslušenstva s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaĺ možno vrátane originálního obalu, v stave a hodnote v ako tovar prevzal.
 4. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu Predávajúci bez zbytečného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe Zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.
 5. Kupujúcemu podnikateľovi je umožnené odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní. Kupujúci podnikateľ berie navedomie, že vrátená kúpna cena môže byť ponížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru. Pokiaľ vrátený tovar nebude v originálnom obale vrátane vrátane všetkých súčastí a príslušenstva, potom Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci si vyhradzuje právo takýto vrátený tovar spoplatniť, a to takou čiastkou, ktorá Predávajúcemu vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutné vynaložiť při znovuuvedení tovaru do predaja.
 6. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodáni novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tomto stave, v akom ju obdržal To neplatÍ:
  1. Ak došlo ku zmene stavu dôsledkom prehliadky za účelom zistenia vady veci;
  2. Ak použil Kupujúci vec ešte pred objavením vady
  3. Ak nespôsobil Kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave jednaním alebo opomenútim; alebo
  4. Ak predal Kupujúci vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak pozmenil vec při obvyklom použití; ak sa tak stalo len z časti, vráti Kupujúci, čo ešte vrátiť môže, a dá Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitých vecí prospech.
 7. Ak neoznámi Kupujúci vadu veci včas, nemá právo odstúpiť od Zmluvy.
 8. Predávajúci môže odstúpiť od Zmluvy:
  1. pri podstatnom zhoršení majetkových pomerov Kupujúceho. Za podstatné zhoršenie majetkových pomerov sa považuje napríklad podanie návrhu príslušného súdu na vyhlásenie konkurzu na majetok Kupujúceho
  2. meškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny Tovaru po viac ako 10 kalendárnych dňoch odo dňa splatnosti faktúry alebo faktúr
  3. v prípade hrubého porušenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy
 9. Prehlásenie o odstúpení od Zmluvy musí byť prevedené pśomne a musí dôjsť k vzájemnému vráteniu plnenia, vyplývajúcich zo Zmluvy. Doručením prehlásenia a splnením vzájemného plnenia sa Zmluva ruší.
 10. Odstúpním od Zmluvy nie je dotknutý nárok na zaplatenie úroku z omeškania, zmluvnej pokuty, poplatku za uskladnenie a nákladov na dodanie a vrátenie tovaru podľa platného cenníku predávajúceho.
 11. Predávajúci umožní kupujúcemu odstúpenie od zmluvy po dobu 6 mesiacov od okamihu uplynutia poskytnutej lehoty podľa odstvavca XV/2 alebo XV/4, v pripade že tovar spĺňa kvalitatívne štandardy špecifikované v odstavci 3XV VOP s tým, že Predávajúci poníži hodnotu vratky kúpnej ceny o náklady vynaložené na spracovanie takejto požadavky v skutočnej výške, najmenej však o čiastku 300Kč.

XVI. Manipulačné poplatky

Vrátenie tovaru v zákonnej stanovenej lehote bez udania dôvodu, účtujeme manipulačný poplatok vo výške 6 € (cena bez DPH) za každý jednotlivý balík.

XVII. ZÁVĚREČNE USTANOVENIA

 1. Zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Zmluvou a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Neupravené skutočnosti v Zmluve a vo Všeobecných obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory týkajúce sa predmetu Zmluvy prednostne vždy mimo súdne či správne konanie mierovou cestou. Pokiaľ však Zmluvné strany nedospejú k dohode, ujednáva sa, že ich spor bude riešiť Okresný súd v Ústí nad Labem.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach dôvernej povahy a dôverných informáciách, ktoré sa dozvedeli v súvislosti so Zmluvou a jej realizácii, ako i v priebehu jednaní a takéto informácie neoznamovať či nesprístupňovať tretím osobám bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany (s výnimkou stanovenými právnymi predpismi). Toto ustanovenie neplatí pre prípad vedenia súdneho sporu.
 4. Kupujúci podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa zoznámil s obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok, cenníkom a ďalšími zmuvnými dohodami a že s nimi súhlasí.
 5. V prípade sporu o výklad týchto VOP je rozhodujúce znenie v českom jazyku.
 6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 15. 2. 2022