Ogólne warunki handlowe i warunki reklamacji

Sprzedaży towarów i usług firmy ALEX FOX Central Europe, Spółka z O.O.., z siedzibą ul. Sokolovska 100/94, 186 00 Praha 8- Karlín, Republika Czeska; REGON: 287 49 928

I. Postanowienia wstępne

1. Zakres obowiązywania warunków handlowych

 1. Niniejsze Ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH“) zawarte zgodnie z ustawą Nr. 89/2012 Kodeksu Cywilnego, w obowiązującym brzmieniu, (zwany dalej „Kodeks Cywilny“), określają wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy firmą ALEX FOX Central Europe, Spółka z O.O.., z siedzibą ul. Sokolovska 100/94, 186 00 Praha 8- Karlín, Republika Czeska, REGON: 287 49 928, NIP: CZ287 49 928, Firma zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod aktem C207526 Sądu Okręgowego w Pradze, (zwana dalej „Sprzedawcą“) oraz osoby fizycznej, osoby prawnej lub innego podmiotu prawa (zwanej dalej "Kupującym"), którzy pomiędzy sobą zawierają Umowę kupna-sprzedaży lub Ramową umowę kupna-sprzedaży (zwaną dalej "Umową"). Umowa zostaje zawarta w języku czeskim. Jeśli w interesie Kupującego zostanie Umowa przetłumaczona, w przypadku sprzecznych interpretacji, decydująca jest interpretacja przepisów w języku czeskim.
 2. Ogólne warunki handlowe ALEX FOX Central Europe, Spółka z O.O. mają zastosowanie we wszystkich procedurach pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, które dotyczą kupna- sprzedaży towarów lub usług, od momentu zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, jeżeli nie uzgodniono inaczej w poszczególnych postanowieniach Umowy.
 3. OWH bliżej określają prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego (zwanych dalej „Stronami umowy“). Wraz z zawarciem umowy strony umowy przyjmują do wiadomości, że ich wzajemne zobowiązania są regulowane Kodeksem Cywilnym oraz OWH. Wszelkie relacje wynikające z Umowy są zawierane zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. Pozostałe relacje wynikające z Umowy podlegają Kodeksowi Cywilnemu. OWH stanowią integralną część wszystkich umów, które zostaną zawarte pomiędzy Stronami umowy.
 4. Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWH wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez Strony umowy pod rygorem nieważności. Postanowienia zawarte w Umowie mają pierwszeństwo przed OWH.

2. Zakres ważności OWH

OWH stosuje się do momentu pełnego uregulowania wszystkich roszczeń zaistniałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, które są aktualne w momencie zawarcia umowy, o ile nie dojdzie do zmian zgodnie z artykułem 3.

3. Zmiany OWH

 1. Sprzedawca jest upoważniony do dokonywania zmian w OWH. O nowych zmianach OWH Sprzedawca powiadomi swoich partnerów handlowych za pośrednictwem informacji na stronach internetowych Sprzedawcy www.alexfox.cz oraz zostaną opublikowane w siedzibie firmy.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH lub Umowy sprzedaży z mocy obowiązującego prawa straci ważność lub stanie się niewykonalne, nie będzie to miało żadnego wpływu na ważność pozostałych artykułów.

II. Pojęcia podstawowe

1. Umowa kupna - sprzedaży

 1. Umowa kupna-sprzedaży lub Ramowa umowa kupna-sprzedaży jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i dotyczy sprzedaży Towaru zgodnie z ustawą § 2079 Kodeksu Cywilnego w obowiązującym brzmieniu, (dalej zwana „Umowa“). W Umowie Sprzedawca zobowiązuje się przekażać do Kupującego przedmiot, który jest przedmiotem zakupu i umożliwi Kupującemu nabycie prawa własności a Kupujący zoboowiązuje się przedmiot przejąć i zapłacić cenę zakupu. Strony umowy zawierają Ramową umowę kupna-sprzedaży, lub inne Umowy, łącznie z załącznikami do Umowy, jeżeli Stronami umowy są Sprzedający po stronie jednej i Kupujący po stronie drugiej.
 2. Umowa kupna- sprzedaży - zamówienie Kupującego, jest tylko propozycją Umowy, natomiast właściwa Umowa zostaje zawarta w momencie dostarczenia Kupującemu zobowiązującego potwierdzenia przyjęcia propozycji Umowy, ewentualnie wraz z przesłaniem przez Sprzedawcę zobowiązującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Od tego momentu powstają wzajemne prawa i obowiązki między Sprzedawcą i Kupującym.
 3. W chwili zawarcia Umowy – zamówienia, Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych OWH i jednocześnie zgadza się z pełnym brzmieniem niniejszych OWH.
 4. Kupującym jest konsument lub przedsiębiorca.
 5. Za konsumenta uważa się każda osoba, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę lub dokonuje innej czynności prawnej, nie związanej bezpośrednio z własną działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą jest osoba, która w własnym imieniu i na własną odpowiedzialność wykonuje działalność gospodarczą lub zawodową z zamiarem osiągiwania konsekwentnego zysku. Za przedsiębiorcę uważa się również każdy osoba, która zawiera Umowy związane z własną działalnością, produkcją lub niezależnym wykonywaniem zawodu, lub osoba działająca w imieniu lub na rzecz Przedsiębiorcy. W niniejszych OWH za przedsiębiorcę uważany jest ten, kto działa zgodnie z poprzednim zdaniem. Jeżeli Kupujący poda w zamówieniu swój numer identyfikacyjny, uważany jest zgodnie z OWH za przedsiębiorcę.
 6. W przypadku kdy Kupujący jest Konsumentem, ma prawo Konsument odstąpić od Umowy ( o ile niżej nie wskazano inaczej ) nie póżniej niż w terminie czternastu dni , jeżeli chodzi o:
  1. umowę kupna od momentu otrzymania towaru
  2. umowę, gdzie przedmiotem umowy jest kilka rozdajów towaru lub części towaru od momentu przyjęcia ostatniej dostawy lub
  3. Umowę, mającą w celu regularne powtaraznie dostawy, od dnia przyjęcia pierwszej dostawy
  4. odstąpienie od umowy musi być podane w formie pisemnej i wysłane do siedziby Sprzedawcy
 7. Konsument nie może odstąpić od Umowy:
  1. jeżli chodzi o świadczenie usług, które Sprzedawca spełnił z poprzednią wyrażną zgodą Konsumenta przed upłynieńciem terminu dla odstąpienia od Umowy
  2. o dostawie towarów lub usług , których cena jest zależna od dysproporcji na rynku finansowym, nie zależnie na woli Sprzedawcy, które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od Umowy
  3. o dostawie towarów, które były wyprodukowane specjalnie na życzenie konsumenta lub osobby działającej w jego imieniu
  4. o dostawie towarów w zamkniętym opakowaniu, które konsument wyjoł z opakowania i z higienicznych powodów go nie można zwrócić

  W przypadku odstąpienia od Umowy ponosi Konsument wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru , a jeżeli chodzi o zawarcie Umowy za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, też koszty zwrotu , jeżeli towar nie może być wysłany zwykłą pocztą.

 8. Konsument jest zobowiązany zapłacić część ceny w przypadku odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług i ich wykonanie już się rozpoczeło.
 9. Jeżeli jest Konsument nie zadowolony z rozwiązania odstąpenia od Umowy, może złożyć skargę do właściwego urzędu państwowego.

2. Zamówienie

 1. Zamówienie wykonane zgodnie z niniejszymi OWH, to jednostronny akt prawny wystosowany ze strony Kupującego do Sprzedającego, w celu otrzymania zamówionego towaru lub usługi.
 2. Zamówienie od Kupującego jest propozycją Umowy a właściwa Umowa jest zawarta w momencie dostarczenia obowiązującej zgody Kupującemu z jego propozycją, lub obowiązującym potwierdzeniem zamówienia ze strony Sprzedawcy. Od tej chwili miądzy Kupującym i Sprzedawcą powstają wzajemne prawa i obowiązki.
 3. Kupujący złożeniem zamówienia potwierdza, że się przed zawarciem Umowy zapoznał z niniejszymi OWH i że się z nimi zgadza w obowiązującym brzmieniu w momencie wysłania zamówienia.
 4. Aktualne OWH można pobrać na stonie internetowej Sprzedawcy. Informacje o omożliwości pobrania OWH otrzyma Kupujący w potwierdzeniu zamówienia na aktualny adres email. Fakturę z danymi podstawowymi Umowy otrzyma Kupujący Przy odbiorze towaru lub usługi.

3. Towar

 1. Towar oznacza towary i usługi, wymienione w katalogu, cenniku Sprzedawcy, oraz ofercie handlowej Sprzedawcy.
 2. Towar na zamówienie jest takim towarem, który nie odpowiada we swej naturze zwykłej ofercie Sprzedawcy, nie może być uważany za zwykły towar, jednak Sprzedawca może go dostarczyć Kupującemu.

III.Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa towarów i usług, zobowiązująco potwierdzona pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w Umowie Kupna-sprzedaży, wraz z wszystkimi załącznikami do wymienionej Umowy, lub na podstawie zamówienia (dalej zwana „Umową“).

IV. Sposoby zawarcia Umowy kupna-sprzedaży, cena zakupu towaru i usług

1. Sposoby zawarcia Umowy kupna-sprzedaży

 1. Umowa zostaje zawarta na podstawie zobowiązującego zamówienia (propozycji Umowy) Kupującego oraz po potwierdzeniu przez Sprzedawcę. Poprzez złożenie zobowiązującego zamówienia - Umowy Sprzedawcy, Kupujący zgadza się z pełnym brzmieniem niniejszych OWH. Umowa może zostać zawarta przez Kupującego za pomocą eshop na stronie internetowej Sprzedawcy w ten sposób, że Kupujący włoży do koszyka wybrany przez niego towar. Przed zobowiązującym potwierdzeniem zamówienia przez Kupującego ma Kupujący prawo zmieniać towar, usługi, transport, sposób zapłaty, jest również zobowiązany sprawdzić wszystkie dane do zamówienia. Umowa Kupna jest zawarte w momencie wysłania zamówienia przez Kupującego, po wyborze typu transportu i zapłaty i przyjęciem zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych. Zawarcie Umowy Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu drogą elektroniczną na adres email podany przez Kupującego.
 2. Propozycję zawarcia Umowy może Kupujący dalej złożyć telefonicznie, drogą elektroniczną, faksem, pocztą lub osobiście. Sprzedawca wymaga, żeby każde zamówienie posiadało:
  1. Nazwa firmy oraz adres siedziby Kupującego, o ile jest osobą prawną, b) Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności, jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną,
  2. Numery REGON i NIP, jeżeli Kupujący jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT
  3. Specyfikacja wymaganych Towarów (nazwa oraz kod produktu, ilość sztuk),
  4. adres dostawy, jeżeli różni się od siedziby , adresu zamieszkania lub adresu wykonywania działalności
  5. sposób odbioru i transportu,
  6. podpis Kupującego lub osoby upoważnionej do zamawiania Towaru,
  7. opis szczególnych wymagań dotyczących Towarów,
  8. termin dostawy,
  9. numer faksu lub e-mail jeśli Kupujący lub Sprzedawca życzą sobie potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 3. Przyjęcie zamówienia Sprzedawca potwierdza poprzez odesłanie potwierdzonego zamówienia, podpisanej Umowy lub innego pisemnego zawiadomienia potwierdzającego akceptację zamówienia, za pośrednictwem faksu pod numer podany na zamówieniu lub e-mailem, jeżeli:
  1. Kupujący wyraźnie zażąda potwierdzenia przyjęcia zamówienia,
  2. przedmiotem zamówienia jest towar na zamówienie.
 4. Potwierdzone przez Kupującego zamówienia i Umowy, obowiązują Kupującego i nie można ich usunąć.

2. Cena zakupu Towaru i Usług

 1. Cena towaru jest podana w cenniku Sprzedawcy, cena zakupu Towaru jest cena podana na fakturze. Wszystkie ceny są bez podatku VAT, kosztów transportu i opakowania, które zostaną doliczone na fakturze osobno. W przypadku, że Kupujący jest Konsumentem, cena jest podana razem z VAT. O ile nie uzgodniono na piśmie innej ceny, lub jeżeli cena nie zostanie zmieniona w przeciągu roku w nowym cenniku, obowiązującą ceną towaru i usług dla zawarcia Umowy jest cena obowiązująca w momencie zawarcia Umowy. W przypadku zmiany ceny niepotwierdzonego zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany o zmianie. Kupujący ma możliwość anulowania zamówienia, lub zgodzić się na nową cenę. Ceny są obowiązujące do odwołania lub wydania nowego cennika przez Sprzedawcę.
 2. Cena towaru jest określona poprzez aktualny cennik Sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek podać na żądanie Kupującego aktualny cennik, dalej ma obowiązek zachowania cennika aktualnego do podglądu w siedzibie firmy Sprzedawcy oraz we wszystkich miejscach wykonywania działalności. W dniu wydania nowego cennika unieważniany jest stary cennik. Firma Alex Fox Central Europe spol. s r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cenników bez poprzedniego powiadomienia.
 3. Przy realizacji produkcji za życzenie Kupujący ma obowiązek zapłacić zaliczkę w wysokości 100% ceny Towaru, o ile nie zostanie uzgodnione inaczej.
 4. Ceny promocyjne są aktualne do momentu wysprzedania towaru promocyjnego lub na okres czasowo ograniczony. Poprzednia cena oznaczała cenę towarów, za którą Sprezdawca towary oferował bez uwzględnienia jakichkolwiek premii, kampani reklamowych w celu wsparcia sprzedaży lub innych promocji w swoim eshop.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do znieważnienia Umowy kupna, jeżeli zostały w niewłaściwy sposób wykorzystane dane osobowe lub karta płatnicza itp. , lub z powodu interwencji organu administracyjnego lub sądowego. O takim postępowaniu zostanie Kupujący poinformowany. Kupujący przyjmuje so wiadomości, że w wyżej podanych przypadkach Umowa kupna nie może zostać zaakceptowana.

3. E- shop

 1. Zakupy na stronie internetowej www.alexfox.cz mogą realizować klienci zarejestrowani zarówno jak i nie zarejestrowani. Ceny oraz warunki zakupu są podane dla zarejestrowanych i również nie zarejestrowanych klientów.
 2. Wybór Towaru w sklepie internetowym jest możliwy za pośrednictwem przejrzystych ekranów przy dotrzymaniu i wypełnieniu wszystkich wymagań Sprzedawcy w podanych polach.
 3. Zakupy można rozpocząć po zalogowaniu się, potwierdzeniu zgody z OWH, następnie można wybrać Towar z oferty Sprzedawcy, dopełniając ilości sztuk. W przypadku nie zarejetrowanego Kupującego jest wymagane po wyborze towarów, wpisaniu ilości sztuk, sposobu transportu i zapłaty, wpisanie danych osobistych, imienia, nazwiska, adresu oraz adresu dostawy oraz zgody z OWH. Jeżeli zostanie zamówienei złożone poprawnie, pojawi się podsumowanie zamówienia.

V. Termin dostawy

Termin dostawy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Termin dostawy jest zgodnie ze stanami magazynu podany w ofercie Sprzedawcy . Obowiązujący termin dostawy zostanie podany przez Sprzedawcę po zawarciu Umowy.

 1. Jeżeli w Umowie podane są dodatkowe specyfikacje (produkcja na życzenie, hafty, nadruki, inne warunki itd), wówczas termin dostawy rozpocznie się w dniu przyjęcia takich warunków przez Sprzedawcę.
 2. Jeżeli Kupujący zobowiązał się do współpracy (np. zapłata zaliczki), termin dostawy przedłuża się o czas, w którym Kupujący wypełni swoje obowiązki.
 3. Obowiązek Sprzedawcy polegający na dostarczeniu towaru jest zrealizowany w dniu, w którym z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Kupującego o gotowości towaru do odbioru lub do odesłania lub w dniu przekazania Towaru pierwszemu przewoźnikowi.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub inne roszczenia z tytułu opóźnienia w dostawie towarów, jeżeli opóźnienie wynikło z okoliczności wyłączających odpowiedzialność zaistniałych u Sprzedawcy lub jego podwykonawców.
 5. Jeżeli Sprzedawca opóźnił się z dostawą Towaru i tym samym nie wykonał swojego zobowiązania, również w rozsądnym dodatkowym terminie podanym przez Kupującego, trwającym co najmniej 15 dni roboczych, Kupujący ma prawo do wycofania się z niezrealizowanej do tej chwili części Umowy, z powodu zasadniczego naruszenia postanowień Umowy.

VI. Warunki dostawy

Towar zostanie przez Sprzedawcę dostarczony do Kupującego na adres podany w zamówieniu, na podstawie formuły dostawy DAP, dostarczone do miejsca, INCOTERMS 2010.

 1. Przy odbiorze towaru przez Kupującego, Kupujący ma obowiązek sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. Reklamacje dotyczące ilości odebranego towaru, starsze niż 5 dni roboczych (oprócz wad objętych gwarancją dla każdego rodzaju towarów według Kodeksu Cywilnego , lub według producenta), nie będą rozpatrywane.
 2. W przypadku odbioru zamówienia, które było uregulowane zgóry za pośrednictwem internetu może Sprzedawca lub przewożnik wymagać podania dowodu identyfikacyjnego ( dowodu osobistego lub paszportu w celu zapobiec uszkodzeniu lub w celu zapobiec legalizacji dochodów poczodzących z przestępstwa. Bez dostarczenia takich dokumentów może Sprzedawca lub przewożnik odmówić wydanie Towaru.
 3. Towar kupiony, zamówiony przez Kupującego- osobę prawną, zostanie dostarczony i może być odebrany wyłącznie przez osobę prawną, lub pełnomocnika , lub osobę upoważnioną do odbioru towaru w zamówieniu. Towar kuioony, zamówienoy przez Kupującego- osobę pracującą na własną działalność gospodarczą, będzie oddany do odbiory wyłącznie po sprawdzeniu dokumentów osobistych , lub paszportu.
 4. Przy odbiorze Towaru jest Kupujący zobowiązany do potwierdzenie listu przewozowego posiadającego opis towaru, lub do potwierdzenia dokumentu dostawy-odbioru dla przewożnika. W przypadku uszkodzenia opakowania towaru przy dostawie, Kupujący jest zobowiązany odmówić przyjęcie takiej przesyłki lub sporządzić i podpisać wspólnie z kurierem protokół szkody. Jeżeli taki protokół nie zostanie sporządzony, póżniejsze reklamacje nie zostaną uwzględnione.
 5. Kupujący wyraźnie zaznaczy w Umowie jedną z opcji dostawy towaru (sposób dostawy towaru poniżej może ulec zmianie w zależności od aktualnych możliwości transportu Sprzedawcy):
  1. odbiór osobisty w magazynie Sprzedawcy,
  2. firma kurierska z dostawą za pobraniem lub bez płatności przy odbiorze (Geis –Logistic, TNT- Express, DPD, PPL, Poczta czeska,....).
 6. Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej, koszty transportu ponosi Kupujący i są one doliczane do faktury jako odrębna pozycja.
 7. Sprzedawca jest także uprawniony do częściowego wykonania przedmiotu Umowy a Kupujący jest zobowiązany takie częściowe zrealizowanie Umowy przyjąć.
 8. Ryzyko szkody przechodzi na Kupującego w momencie przyjęcia Towaru. I tak samo , jeżli Kupujący nie odbierze towaru, mimo że Sprzedawca odbiór umożliwił.
 9. Uszkodzenie towaru , które powstało po przejściu ryzyka szkody na Kupującego nie ma wpływu na obowiązek zapłacenia ceny towaru.

VII. Warunki płatności

 1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny zakupu Towaru oraz usług wraz z ceną transportu, ceną za opakowanie, podwyżek oraz podatkiem VAT.
 2. Po dostawie Towaru Kupujący otrzyma od Sprzedawcy fakturę na dostarczony towar. Faktura ta będzie miała charakter dokumentu księgowego i zostanie wysłana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres email. Kupujący ma prawo do ubiegania się o wystawienie i przesłanie faktur papierowych pocztą. Sprzedawca w tym przypadku ma prawo pobrać opłatę za taką usługę zgodnie z aktualnym cennikiem.
 3. Sprzedający jest uprawniony do wystawienia faktury częściowej a Kupujący jest zobowiązany do zapłaty takiej faktury w terminie płatności.
 4. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności przez Kupującego, którejkolwiek faktury lub części faktury, Sprzedawca obciąży Kupującego odsetkami za zwłokę w wysokości 0,05 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 5. W przypadku zwłoki w płatności faktury lub jej części, Sprzedawca ma prawo zawiesić następne dostawy Towaru do Kupującego, do momentu całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań Kupującego wobec Sprzedawcy. W tym czasie Sprzedawca nie zalega z dostawami Towaru.
 6. Wstrzymanie lub zmniejszenie płatności przez Kupującego z powodu powództwa wzajemnego jest nie dopuszczalne, o ile pisemnie nie zostało uzgodnione inaczej.
 7. Należności są uregulowane w momencie, w którym pieniądze zostaną zaksięgowane na konto Sprzedawcy lub kiedy zostało wystawione potwierdzenie przyjęcia płatności gotówkowej.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do określenia sposobu zapłaty za towar w momencie przyjęcia zlecenia. Strony umowy wzajemnie uzgadniają w jaki sposób dojdzie do zapłaty za Towary:
  1. gotówką przy dostawie towaru
  2. za pobraniem - cena kupna zostanie zapłacona kurierowi przy dostawie towaru . W przypadku tej usługi będzie doliczona opłata zgodnie z cennikiem Sprzedawcy – dodatkowa opłata za pobranie. Kupujący otrzyma potwierdzenie o zapłacie od Kuriera.
  3. przelew – cenę za towar można przelać na nasze konto bankowe, podane na fakturze.
  4. 100 % zaliczka z góry łącznie z podatkiem VAT( na podstawie faktury proforma wystawionej przez Sprzedawcę).
  5. x % jako częściowa płatność z góry (na podstawie faktury ).
  6. x % jako częściowa płatność z góry + dopłata w gotówce przy odbiorze Towaru.
  7. kartą płatniczą
 9. Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej a Sprzedawca uruchomił Kupującemu kredyt dostawcy, to termin płatności faktury jest ustalony na 14 dni kalendarzowych od daty jej wystawienia. Fakturę uważa się za zapłaconą w momencie zaksięgowania całości należności na koncie bankowym Sprzedawcy.
 10. Kupujący nabywa prawo własności do Towaru po zapłaceniu całej jego wartości na konto Sprzedawcy.
 11. Brak zapłaty za Towar w ciągu 30 dni po terminie uważa się za rażące naruszenie warunków umowy.
 12. Żadna część ceny zakupu nie może być uregulowana z roszczeń osób trzecich lub poprzez rozliczenie własnych roszczeń Kupującego wobec Sprzedawcy, o ile nie zostanie uzgodnione inaczej.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zaoferować Kupującemu wybrane sposoby płatności według własnego uznania.

VIII. Odsetki za zwłokę

 1. Jeżeli Kupujący zwleka z zapłatą za dostarczony Towar ponad 7 dni roboczych, to Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości 0,05 % od kwoty należnej, za każdy dzień zwłoki w płatności aż do mementu kompletnego uregulowania. W związku z naruszeniem obowiązku Kupującego, o którym mowa powyżej, Sprzedawca ma prawo do wstrzymania następnej dostawy Towaru do Kupującego do czasu kompletnej zapłaty wszystkich zobowiązań Kupującego wobec Sprzedawcy.
 2. Jeśli Sprzedawca zwleka z dostawą towaru ponad 7 dni roboczych, Sprzedawca jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości 0,05 % od ceny niedostarczonego Towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie. Sprzedawca ma prawo dostarczyć towar przed terminem dostawy, i Kupujący jest zobowiązany go przyjąć, o ile Strony umowy nie uzgodnią inaczej.
 3. Strony umowy uzgadniają, że w trakcie wykonywania Umowy oraz po spełnieniu wszystkich warunków Umowy, zachowają w tajemnicy wszystkie dane, których Umowa dotyczyła oraz które uzyskali od drugiej Strony umowy. Strony umowy są zobowiązane do zapłaty kary w wysokości 10.000,- CZK, w przypadku każdego udowodnienia naruszenia Umowy. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku audytów finansowych i składania podobnych oświadczeń.
 4. Jeżeli Kupujący, który jest przedsiębiorcą, nie odbierze dostarczonego Towaru, to jest zobowiązany do zapłaty kosztów transportu do uzgodnionego miejsca dostawy oraz kosztów transportu z powrotem do Sprzedawcy. Koszty transportu są naliczane zgodnie z aktualnym cennikiem Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury na taki koszt transportu. Kara ta nie ma zastosowania w przypadku kiedy Sprzedawca dostarczy Towar nie zgodny z Umową lub Towar wadliwy. O wadach Towaru Kupujący powiadomi Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki.

IX. System zarządzania opakowaniami

 1. Do transportu, przeładunku i magazynowania Towarów Sprzedawca wykorzystuje takie opakowania, które odpowiednio obsługiwane zapobiegną uszkodzeniu Towaru. Jeżeli Kupujący w zamówieniu nie poda konkretnej informacji odnośnie opakowania Towaru, to Towar zostanie zapakowany standardowo, rodzaj opakowania jest typowy dla rodzaju towaru, ilości sztuk i rodzaju transportu.
 2. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania Towarów należy koniecznie chronić wszystkie Towary i opakowania przed zalaniem, nadmierną wilgocią i innymi czynnikami atmosferycznymi.
 3. Sprzedawca ma zawartą Umowę o zwrotnym przyjęciu opakowań z firmą EKO-KOM, a.s., REGON: 25134701 oraz jest podłączony do systemu EKO-KOM pod numerem klienta: F00120071.

X. Zastrzeżenie prawa własności

Prawo własności sprzedanego Towaru przechodzi na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny zakupu na rzecz Sprzedawcy i w momencie wpływu tej kwoty na konto Sprzedawcy. Zastrzeżenie własności nie ma wpływu na przejście ryzyk uszkodzenia towaru zgodnie z art. VI Warunki dostawy.

XI. Gwarancja oraz odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, że w momencie odbioru towaru, jest towar nie uszkodzony. Szczególnie w momencie odbioru towaru przez Kupującego:
  1. ma towar właściwości, które zostały przez strony umowy uzgodnione
  2. towar nadaje się do celów, które Sprzedawca deklaruje u tego rodzaju towarów
  3. towar odpowiada ilością, gramaturą i rozmiarem i
  4. towar spełnia wymogi prawne

  Jeżeli w ciągu dwanaście miesięcy od przejęcia towaru nastąpi wada, przypuszcza się, że towary były wadliwe już w momencie przejęcia.

  Kupujący jest upoważniony zgłaszać wady w ciągu dwudziestuczterech miesięcy od momentu przejęcia towaru, jeżeli nie było uzgodnione inaczej, ale nie dotyczy to:

  1. Towarów sprzedanych w cenach niższych, kiedy była cena niższa z powodu wady
  2. Towarów gdzie wada jest spowodowana jego zwykłym użytkowaniem
  3. Wadliwego przedmiotu, który wykazywał wady już w momencie jego przejęcia przez Kupującego lub
  4. Wynika to z charakteru towarów

  Okres gwarancji ropoczyna się od momentu przejęcia towaru przez Kupującego.

  Przy odpowiedzialności za wady Strony umowy kierują się postanowieniami Kodeksu Cywilnego w obowiązującym brzmieniu. Konsument przyjmuje do wiadomości fakt, że w przypadku prezentów dostarczonych wraz z towarem, nie podlegają prezenty okresowi gwarancji 24.miesiące. Okres gwarancji na takie prezenty jest 14.dni od otrzymania towaru. Przedsiębiorca nie może otrzymać gwarancji na takiego typu prezenty.

 2. Dla Kupującego-przedsiębiorcy może być okres gwarancji uzgodniony inaczej, jeżeli jest to podane u wybranego typu towaru, i taki uzgodniony okres gwarancji ma wtedy pierszeństwo.
 3. Prawo do korzystania z okresu gwarancji i zgłaszania wad nie należy Kupującemu, jeżeli przez przyjęciem towaru weidział o uszkodzeniu lub sam go spowodował.
 4. Jeżeli jest towar uszkodzony sprzedawany przez Sprezdawcę w niższej cenie, lub chodzi o towar używany ma Kupujący zamiast prawa do wymiany towaru,prawo na rozsądny rabat.
 5. Kupujący ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Sprzedawcę na piśmie o wszelkich wadach towaru. Widoczne wady należy zgłaszać zgodnie z wymogami w przepisach Sprzedającego do 5 dni od przyjęcia towaru. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania wad towaru, które mogą spowodować jakiekolwiek uszkodzenia. Pisemne zawiadomienie o wadach Towarów musi zawierać opis wady lub opis sposobu w jaki wada się ujawniła. Reklamacja nie ma wpływu na termin zapłaty faktury, która dotyczy reklamowanego Towaru. Kupujący ponosi ryzyko szkody wynikającej z naruszenia swoich zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu.
 6. Reklamację należy zgłosić w siedzibie Sprzedawcy. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 30 dni kalendarzowych od momentu przyjęcia reklamacji przez Sprzedawcę, o ile Sprzedający i Kupujący nie uzgodnią inaczej.
 7. Jeśli wady naruszają istotnie Umowę, ma Kupujący prawo:
  1. na usunięcie wady- dostawę nowego towaru bez wad, lub dostawę brakującego towaru, jeżeli wada dotyczy wyłącznie części towaru, może Kupujący wymagać wymianę tylko części zamiennej lub może odstąpić od Umowy , jeżeli jest to możliwe. Jeśli wada może zostać naprawiona bez zbędnej zwłoki, ma Kupujący prawo na bezpłatne usunięcie wady.
  2. na usunięcie wady, naprawiając Towar
  3. na rozsądny rabat z ceny zakupu lub
  4. na odstąpienie od Umowy

  Kupujący poinformuje Sprzedawcę o wyborze przy zgłaszaniu reklamacji lub bez zbędnej zwłoki natychmaist po złożeniu reklamacji. Dokonanego wyboru nie może Kupujący zmienić bez zgody Sprzedawcy,ale nie jest tak w przypadku, kiedy Kupujący zażądał naprawy wady i okazuje się, że towaru nie da rady naprawić. Jeżli Sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym terminie lub powiadomi Kupującego, że wady nie usunie, Może Kupujący wymagać zamiast usunięcia wady zniżkę z ceny zakupu lub może odstąpić od Umowy.

  Jeśli Kupujący nie dokona wyboru w odpoiwednim terminie, ma takie same uprawnienia jak w przypadku drobnego naruszenia Umowy.

  Kupujący-Konsument ma prawo na rozsądną zniżkę z ceny zakupu też w przypadku, kiedy Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć nowego towaru bez wad, lub zamienić czy naprawić towar, lub w przypadku kiedy Sprezdawca nei naprawi towaru w rozsądynm terminie lub spowoduje Kupującemu naprawą cyz zamianą utrudnienia.

 8. Jeżeli są wady drobnym naruszeniem Umowy, ma Kupujący prawo na usunięcie wady lub zniżkę z ceny zakupu
 9. Do kiedy Kupujący nie wymaga zniżki z cenu zakupu lub nie odstąpi od Umowy, Sprzedawca może dostarcyzć brakujący towar lub usunąć wadę. Inne wady mogą zostać usunięty przez Sprzedawcę w ramach jego naprawy lub dostarczenia nowego towaru.
 10. Jeśli Sprzedawca nie usunię wady w odpowiednim terminie lub odmówi usunięcie wady, może Kupujący wymagać zniżki z ceny zakupu lub może odstąpić os Umowy. Dokonanego wyboru nei może Kupujący zmienić bez zgody Sprzedawcy.
 11. Prawo na dostawę nowego towaru lub wymiane ma Kupujący również w przypadku usuwalnej wady jeżelii wada powtarza się lub towar ma więcej wad . W takim przypsadku może Kupujący-Konsument odstąpić od Umowy.
 12. Jeżeli Kupujący nie powiadomi Sprzedawce bez zbędnej zwłoki o wadzie, zaraz po sprawdzeniu towaru, nie będą póżniejsze reklamacje przyjęte. Jeżeli chodzi o wadę ukrytą, sytuacja jest taka sama, jeżeli nie powiadomi o wadzie Kupujący Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki, najpóżniej jednak w terminie do dwóch lat od przekazania towaru Kupującemu.
 13. W przypadku pojawienia się na Towarze widocznej wady, przeszkodą do przyjęcia reklamacji nie jest ewentualny nadruk lub haft, lub inne znakowanie Towaru, które nie ma wpływu na widoczną wadę Towaru.
 14. Różnice ilościowe w dostawie, które stwierdził Kupujący poza miejscem wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, muszą być dla uznania reklamacji uzupełnione przez zeznanie niezależnej osoby trzeciej.
 15. Jeżeli Kupujący zareklamuje wady towaru, a Sprzedawca nie stwierdzi żadnej wady Towaru, za którą miałby ponieść odpowiedzialność, to wówczas Kupujący jest zobowiązany do poniesienia kosztów nieuzasadnionej reklamacji.
 16. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane wykorzystaniem towarów do innych celów, niż do jakich jest przeznaczony, nienależytym użytkowaniem przez Kupującego lub osoby trzecie, oraz wad Towaru, których nie można bezpośrednio połączyć z zastosowaniem wadliwego materiału, w szczególności wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, stosowaniem niewłaściwych środków chemicznych. W odniesieniu do odpowiedzialności za wady i gwarancje Sprzedawca nie jest zobowiązany do usuwania wad bezpłatnie na w innym miejscu niż siedziba wykonywanej działalności gospodarczej Sprzedawcy.
 17. Uzasadnionym powodem do reklamacji nie mogą być różnice w rozmiarach, gramaturze lub kurczliwości dostarczonego toowaru, jeżeli są do wysokości ± 5% wartości ze specyfikacji lub Umowy Ani różnice w kolorach do 2 stopni skali szarości.
 18. Szczegóły reklamacji są zawarte w Regulaminie reklamacyjnym Sprzedawcy.

XII. Dostawa

 1. W przypadku dostawy (do celów korespondencyjnych), przesyłania jakichkolwiek informacji lub materiałów drugiej Strony umowy, wszystko wysyłane jest na ostatni znany adres drugiej Strony umowy. W razie wątpliwości za ostatni znany adres uznaje się adres oficjalny, podany drugiej Stronie Umowy, z którego przyjmowana i wysyłana jest korespondencja, tym adresem jest także adres podany w Umowie.
 2. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnego zgłaszania wszelkich zmian siedziby firmy. Dokumenty uznawane są za doręczone w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka mogła być odebrana, nawet jeśli adresat (Kupujący lub Sprzedawca ) nie otrzymał zawiadomienia o przesyłce, jeżeli zostały one wysłane na ostatni znany adres adresata (Kupujący lub Sprzedawca) a adresat (Kupujący lub Sprzedawca) nie odebrał ich w terminie. Również dokumenty uznawane są za doręczone, jeżeli adresat (Kupujący lub Sprzedawca ) odmówił ich przyjęcia. Dniem doręczenia dokumentu jest w takim przypadku dzień odmowy przyjęcia.
 3. E-maile uważa się za doręczone, jeżeli doręczenie zostanie potwierdzone przez drugą Stronę umowy, nie tylko przez automatyczne potwierdzenie przeczytania, ale także przez osobne potwierdzenie w formie nowej wiadomości e-mail potwierdzającej datę przyjęcia i zawierającą tytuł sprawa, której email dotyczył.
 4. Wszystkie wiadomości i komunikaty, na które druga Strona Umowy odpowie, uważane są za doręczone.
 5. Dla celów Umowy za dzień doręczenia uważany jest:
  1. nie później niż trzeci dzień oczekiwania przesyłki w urzędzie pocztowym, w przypadku doręczenia przez pocztę, i to nawet wtedy, jeżeli adresat nie został powiadomiony o oczekującej przesyłce,
  2. przy doręczeniu osobistym za dzień doręczenia uznaje się dzień przyjęcia lub odmówienia przyjęcia przesyłki.
 6. Obie Strony umowy zobowiązane są do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony umowy na piśmie o wszelkich zmianach dotyczącym nowej osoby odpowiedzialnej oraz jakichkolwiek innych danych, ważnych dla obu stron w celu wzajemnego przekazywania informacji.

XIII.Siła wyższa

 1. Obie Strony umowy mają prawo zawiesić swoje zobowiązania wynikające z Umowy na czas, podczas którego trwają okoliczności wyłączające odpowiedzialność (dalej zwana “Siłą wyższą”) lub w przypadku, kiedy na rynku nie ma towaru żądanego przez Kupującego w terminie.
 2. Sprzedawca w takim przypadku poinformuje Kupującego na piśmie o przedłużeniu terminu dostawy lub o niemożliwości dostawy Towaru, Kupujący w takim przypadku nie ma prawa do odszkodowania. Zgodę na przedłużenie terminu dostawy Kupujący potwierdza na piśmie, faksem, lub pocztą elektroniczną w terminie zaznaczonym przez Sprzedawcę. Jeśli Kupujący tak nie uczyni, to będzie to oznaczało odstąpienie Kupującego od Umowy a Sprzedawca bez wezwania anuluje do tej pory nie dostarczone Towary z zamówienia.
 3. Za Siłę wyższą uznane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wystąpiły niezależnie od Stron Umowy i blokują wykonywanie zobowiązań, na które żadna ze Stron umowy nie miała wpływu i nie mogła im zapobiec. Są to w szczególności: strajk, epidemia, pożar, powódź, klęska żywiołowa, mobilizacja, wojna, konfiskata towarów, embargo, zakaz transferu dewiz, niespodziewana regulacja energii, ataki terrorystyczne, kryzys gospodarczy, itp.
 4. Strony nie będą ponosiły skutków częściowego lub całkowitego nie spełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, spowodowanych działaniem siły wyższej.
 5. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony na piśmie i do przedstawienia na to wiarygodnych dowodów oraz do podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu złagodzenia skutków niedotrzymania zobowiązań umownych.
 6. Na czas trwania Siły wyższej przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, obie Strony umowy mają prawo odstąpić od Umowy.

XIV. Ochrona danych osobowych

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy Nr 101/2000 O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (dalej zwanej „Kodeksem“), dla potrzeb Sprzedawcy. Sprzedawca musi działać zgodnie z przepisami Kodeksu a informacje dostarczone przez Kupującego będą wykorzystywane wyłącznie w celu przygotowania Umowy. Poprzez zawarcie Umowy Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda ta jest udzielana na czas nieokreślony. Wszystkie dane otrzymane od Kupującego są wykorzystywane przez Sprzedawcę wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie są przekazywane osobom trzecim.
 2. Wyjątkiem są firmy kurierskie, które otrzymają dane Kupującego w minimalnym zakresie, niezbędnym do doręczenia Towaru.
 3. Kupujący zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych przy następnej ofercie na Towary i Usługi przesyłanej Kupującemu. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W takim przypadku Sprzedawca usunie dane ze swojej bazy danych, w niezbędnym zakresie.
 4. Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych żadnej osobie trzeciej, która nie ma bezpośredniego związku z Umową.
 5. Dane osobowe mogą być na życzenie Kupującego wykreślone z bazy danych Sprzedawcy w zakresie, który nie ogranicza zachowania takich danych, które wymagane są prawem krajowym. Kupujący może żądać w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub telefonicznie wykreślenia jego danych.
 6. Aby spełnić wymagania GDPR, zalecamy używanie nowych wersji przeglądarek Chrome / Firefox / Edge / Mozilla do przeglądania oraz zakupu na alexfox.eu.

XV. Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy do czternastu dni. Termin ten obowiązuje od dnia zawarcia Umowy i jeżeli chodzi o:
  1. Umowę kupna od dnia dostarczenia towaru
  2. Umowę obejmującą kilka rodzajów towaru lub podzieloną do kilku dostaw, od dnia ostatnie dostawy lub
  3. Umowę obejmującą powtarazlną dostawę towaru , od dnia przyjęcia pierwszej dostawy
 2. Jeżeli odstąpi Kupujący- Konsument od Umowy, dostarczy do Sprezdawcy, bez zbędnej zwłoki, ale najpóżniej do czternastu dni od dnia odstąpienia od Umowy, na koszt własny zakupiony towar.
 3. Towar powinien być zwrócony w całości, z wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, pełnymi dokumentami, czysty, nie uszkodzony, w oryginalnym opakowaniu, w ilości która była dostarczona.
 4. Jeżeli odstąpi Kupujący-Konsument od Umowy, Sprzedawca zwróci bez zbędnej zwłoki, nie póżniej niż w terminie do czternastu dni od dnia rozwiązania umowy, wszystkie środki finansowe otrzymane od Kupującego- Konsumenta w ramach Umowy.
 5. Kupujący-Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy w terminie do czternastu dni. Kupujący przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że zwrócona cena kupna za towar może zostać pomniejszona poprzez obniżenie wartości towaru. Jeżeli zwrócony towar nie będzie w oryginalnym opakowaniu, z wszystkimi akcesoriami, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca zastrzega sobie prawo taki zwrot obciążyć dodatkową opłatą w takiej wysokości, która skompensuje Sprzedającemu koszty, które są konieczne dla ponownej sprzedaży towaru.
 6. Kupujący nie może odstąpić od Umowy lub wymagać dostawy nowego towaru, jeżeli nie może towar zwrócić w takim stanie, w jakim go kupił. Nie można tego zastosować jeżeli:
  1. nastąpiła zmiana z powodu poszukiwania wykrycia wady
  2. Kupujący wykorzystał towar przed odkryciem wady
  3. nie spowodował Kupujący nie możliwość zwrotu towaru w nie zmienionym stanie przez pomyłkę
  4. jeżeli Kupujący sprzedał towar jeszcze przed wykryciem wady lub zmienił stan towaru przy zwykłym użyciu. Jeżeli zmienił się stan towaru częściowo, zwróci Kupujący co jeszcze zwrócić można, Sprzedającemu wtedy należy rekompensata w wysokości kwoty, którą Kupujący otrzymał koszystając z towaru.
 7. Jeżli Kupujący nie zgłosi wady w odpowiednim terminie, nie ma prawa do odstąpienia od Umowy.
 8. Sprzedawca może odstąpić od Umowy:
  1. przy znacznym pogorszeniu sytuacji majątkowej Kupującego. W szczególności w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez Kupującego,
  2. jeżeli Kupujący zwleka z zapłatą ceny kupna więcej niż 10 dni kalendarzowych od dnia płatności faktur,
  3. w przypadku rażącego naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy
 9. Oświadczenie odstąpienia od Umowy musi być przygotowane w formie pisemnej. Po dostarczeniu zaświadczenia o wzajemnym uregulowaniu wzajemnych zobowiązań Umowa zostanie anulowana.
 10. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na zapłatę kary umownej oraz opłaty za magazynowanie, oraz kosztów transportu i zwrotu Towaru.
 11. Sprzedawca umożliwi Kupującemu odstąpenie od Umowy przez okres 6-ciu miesięcy od momentu upływu terminu określonego w punktach XV/2 lub XV/4, w przypadku że towar spełnia standardy określone w punkcie 3 XV OWH, Sprzedawca w takim przypadku poniży koszt ceny zwrotu o koszty związane z przyjęciem ogłoszenia takiej reklamacji , ale nie mniej niż 300 CZK.

XVI. Opłaty manipulacyjne

Zwrot towaru bez podania powodu- opłata manipulacyjna 30 pln (cena bez VAT) za każdą paczkę.

XVII. Postanowienia końcowe

 1. Stosunki umowne między Sprzedawcą i Kupującym kierują się Umową oraz niniejszymi OWH. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWH mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Handlowego.
 2. W sprawach spornych wszelkie spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku braku porozumienia w sądzie okręgowym w Usti nad Labem, w Republice Czeskiej.
 3. Strony umowy zobowiązują się do zachowywania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, które uzyskały w związku z Umową, lub w trakcie negocjacji. Informacje te nie mogą być udostępnione osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony umowy (z wyłączeniem sytuacji przewidzianej w przepisach prawnych). Przepis ten nie ma zastosowania przy postępowaniu sądowym.
 4. Kupujący podpisując Umowę potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWH, cennikiem, oraz wszystkimi warunkami Umowy, i zgadza się z nimi.
 5. W przypadku sporu dotyczącego wykładu Ogólnych Warunków Handlowych, decydujące znaczenie ma wersja w języku czeskim.
 6. Niniejsze OWH obowiązują od 08.09.2017