Warunki reklamacji

Ogólne warunki reklamacji

I. Postanowienia podstawowe

1. Ogólne Warunki Reklamacji są integralną częścią Ogólnych Warunków Handlowych dla sprzedaży towarów i usług firmy ALEX FOX Central Europe, s.r.o. z siedzibą Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, Republika Czeska; Regon 287 49 928, NIP CZ287 49 928, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym przy Sądzie miejskim w Pradze, pod numerem C207526 (dalej zwany „Sprzedawca“). Ogólne Warunki Reklamacji opisują proces reklamacyjny towaru kupionego u Sprzedawcy, wraz z zakupami realizowanymi przez sklep internetowy Sprzedawcy , który jest dostępny pod adresem www.alexfox.cz.

2. W przypadku Kupującego, który jest Konsumentem proces reklamacyjny podlega Ustawie Nr. 89/2012 Kodeksu Cywilnego, w aktualnym brzmieniu oraz Ustawie Nr. 634/1992 o Ochronie Konsumentów w aktualnym brzmieniu, i aktualnym Ogólnym Warunkom Reklamacji. W przypadku Kupującego, który nie jest Konsumentem zgodnie z przepisami prawnymi, reklamacje i odpowiedzialność za wady podlegają Ustanie Nr. 89/2012 KOdeksu Cywilnego w aktualnym brzmieniu.

3. Ogólne Warunki reklamacji można pobrać na stronie internetowej Sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami reklamacji oraz Ogólnymi Warunkami Handlowymi przed zamówieniem towaru. Informacje o możliwości pobwania Ogólnych Warunków reklamaji oraz OWH otrzyma Kupujący w potwierdzeniu zamówienia na podany przez Kupującego adres email. Kupujący bierze pod uwagę, że przy reklamacji jest zobowiązany przekazać do Sprzedawcy wszelkie potrzebne informacje w odpowiednim terminie. Jeżeli Kupujący nie poda potrzebnym informacji, termin do rozpatrzenia reklamacji przedłuża się o czas wymagany do uzyskania informacji.

4. Podstawowe pojęcia dotyczące reklamacji w Ogólnych Warunkach Reklamacji mają pierszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Jeżeli w Ogólnych Warunkach Reklamacji brakuje jakiejkolwiek informacji dotyczącej reklamacji, kieruje się reklamacja Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Jeśli brakuje potrezbnych informacji dotyczących reklamacji w OWH, kieruje się reklamacja aktualnymi przepisami prawnymi Republiky Czekiej.

II. Dokument gwarancyjny

1. Jako Dokument gwarancyjny do każdego zakupionego towaru uważany jest dokument wystawiony do zakupu przez Sprzedawce (faktura) i musí posiadać zgodnie z Ustawą wszystkie potrzebne dane, które są niezbędne do uznania reklamacji (nazwa towaru, cena, ilość, numery towaru).

2. Do zastosowania gwarancji potrzebna jest faktura w formie papierowej.

III. Terminy gwarancji

1. Od dnia przyjęcia towaru przez Kupujące rozpoczyna się gwarancja na towar. Za moment przyjęcia towaru przez Konsumenta uważany jest moment przyjęcia towaru od Sprzedawcy lub od przewożnika. Za moment przyjęcia towaru przez Kupującego –Przedsiębiorcę uważany jest moment przyjęcia towaru od Sprzedawcy Kupującemu lub pierwszemu przewożnikowi

2. Dla Kupującego-Przedsiębiorcy mogę być termin gwarancji z tytułu rękojmii inny i jeżeli jest to podane u wybranego typu towaru, jest ten termin ważniejszy

3. Termin gwarancji kończy się dniem, który jest podany, kiedy rozpoczeła się rękojmia, ale o podaną ilość miesięcy póżniej. 

IV. Jakość towaru przy odbiorze

1. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, że Towar przy odbiorze nie wykazuje wad . Szczególnie Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, że w momencie odbioru Towar:

ma Towar właściwości, które były zawarte w Umowie i 

 • Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
 • Towar został dostarczony w stanie nie zupełnym
 • Towar odpowiada przepisom prawnym

2. Jeżeli wada nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, uważa się , że towar był wadliwy już przy odbiorze przez Kupującego , jeżli sprzedawca nie poda dowodu o bez wadliwym towarze.

V. Sprawdzenie towaru przy przejęciu

1. Kupujący ma obowiązek przy odbiorze osobistym od Sprzedawcy sprawdzić towar , ilości i nie uszkodzone opakowanie.

2. Kupujący ma obowiązek przy przejęciu towaru od kuriera sprawdzić sumiennnie stan przesyłki (ilości paczek, nie uszkodone naklejki firmowe z logiem, nie uszkodzone opakowania) zgodnie z listem przewozowym. Podpisem listu dostawy Kupujący potwierdza, że przesyłka spełniała wszystkie wymagania i w przypadku póżniejszem reklamacji odnośnie uszkodzonych opakowań nie zostanie reklamacja przyjęta.

3. Kupujący ma obowiązek w dniu przejęcia przesyłki dokładnie sprawdzić towar, ilości i zgodność towaru z zawartą umową.

4. Wszelkie niedogodności należy zgłosić Sprzedającemu przy odbiorze osobistym na miejscu, przy odbiorze od kuriera niedogodności zgłosić kurierowi i podpisać protokół lub odmówić przyjęcie towaru. Sprzedawca również poleca w przypadku uszkodzonych opakować sporządzić fotodokumentacje.

5. Kupujący ma obowiązek bez zbędnego opóżnienia powiadomoć Sprzedawcę na piśmie o wszystkich wadach towaru. O wadach widocznych należy poinformować Sprzedawce nie póżniej niż 5 dni od dnia przyjęcia towaru na piśmie.

6. Niniejsze ustalenia nie mają wpływu na terminy gwarancyjne zgodne z Ustawą. Opóżniona reklamacja niekompletnej dostawy, uszkodzenia opakowanianie ma wpływu na prawo Kupującego towar reklamować ale daje Sprzedającemu możliwość wykazać, że nie chodzi o rozbierzności z Umową. 

VI. Zasady zgłaszania reklamacji

1. Kupujący jest zobowiązany reklamacje zgłosić osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub na piśmie na adres siedziby firmy Przedawcy, podany w Rejestrze Handlowym. Miejscem do zwrotu towaru jest magazyn Alex Fox pod adresem : Alex Fox Central Europe s.r.o, ul. Tovární –areál Spolchemie, 400 01 Ústí nad Labem, Republika Czeska . Reklamacje można zgłosić również na adres email: reklamace@alexfox.eu.

2. W paczce z towarem powinno być widocznie umieszczone "REKLAMACE", do paczki należy dołączyć formularz reklamacyjny z podanym numerem reklamacji. . Bez wyżej podanych informacji nie zostanie towar przyjęty.

VII. Powody do nie przyjęcia towaru i reklamacji

1. Gwarancja nie ma zastosowania:

 1. U towaru sprzedawanego w niższej cenie z powodu wady towaru, cena była specjalnie obniżona
 2. Na zużycie towaru spowodowane zwykłym użyciem towaru ;
 3. W przypadku używanego towaru na wadę odpowiadającą stopniu użycia, wada była już w momencie przyjęcia towaru prezz Kupującego lub
 4. Wynika to z charekteru towaru.

2. Sprzedawca może nie przyjąć do reklamacji towaru, który jest brudny lub nie spełnia przepisów higienicznych.

3. Gwarancja Sprzedawcy nie obejmuje takich wad, które były spowodowane używaniem towarów do innych celów niż zwykłych dla tego typu towaru lub jeżeli towar był uszkodzony przez Kupującego lub osobę trzecią, gwarancja nie dotyczy towarów , u których nie można wykazać że były wyprodukowane przy użyciu wadliwego materiału, chodzi o wady towaru, które pojawiły się z przyczyn nie właściwego użycia, używaniem nie odpowiednich środków chemicznych i pojawiły się bez winy Sprzedawcy. W odniesieniu do odpowiedzialności za wady i odpowiedzialności wynikające z gwarancji, Sprzedawca nie jest zobowiązany do usuwania bezpłatnie wad towaru w miejscu innym, niż miejsce siedziby Sprzedawcy.

4. Reklamacja towarów na podstawie Umowy Sprzedaży nie zostanie zaakceptowana jeżeli chodzi o rozmiary, gramaturę lub kurczliwość towaru, jeżeli są różnice do wysokości ± 5% , w przypadku różnicy koloru lub utraty koloru do 2 stopni w skali szarości.

VIII. Rozpatrzenie reklamacji 

1. Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 lit. a) Ustawy nr 634/1992., O ochronie konsumentów, jest Konsumentem osoba fizyczna, dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kupujący- Konsument , ma w zależności od wady następne prawa, w nawiązaniu do tego czy wada jest poważnym lub mniej poważnym naruszeniem Umowy:

3. Jeżli wada stanowi znaczące naruszenie Umowy, ma Konsument prawo:

 1. Otrzymać nowy towar bez wad lub otrzymać brakujący towar , jeżeli to jest możliwe , lub jeżeli wada dotyczy tylko niektórych elementów, może Kupujący wymagać zamiane wadliwych elementów.jeżeli to nie jest możliwe, może Kupujący odstąpić od Umowy. Jeżeli można wady usunąć w jak najkrótszym terminie, ma Kupujący prawo do usunięcia wady;
 2. Na usunięcie wady- naprawe towaru;
 3. Na zniżkę z ceny zakupu; lub
 4. Odstąpienie od Umowy.

4. Kupujący powiadomi Sprzedawcę o wyborze rozpatrzenia reklamacji przy reklamacji lub bez zbędnej zwłoki jak najszybciej. Sposób rozpatrzebnia reklamacji może Kupujący zmienić bez zgody Sprzedawcy; ale nie ma to zastosowania, jeżeli Kupujący wybrał sobie naprawę wady a wada okaże się nienaprawialną. Jeżeli Sprzedawca nie usunie wad w rozsądnym terminie lub powiadomi Kupującego, że wady nie usunie, może Kupujący zażądać rozsądnego rabatu z ceny zakupu lub może odstąpić od umowy.

5. Jeżeli Kupujący nie dokona wyboru rozpatrzenia reklamacji w rozsądnym terminie, ma takie same prawa jak w przypadku mniej poważnego naruszenia umowy

6. Kupujący-Konsument ma prawo na rozsądny rabat też w przypadku, kiedy Sprzedawca nie może dostarczyć odpowiedniego towaru bez wad , zamienić element lub naprawić i również w przpadku kiedy Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w rozsądnym terminie lub kiedy rozpatrzeniem reklamacji spowodował Konsumentowi problemy.
7. Jeżeli są wady mniej poważnym naruszeniem umowy, ma Kupujący prawo na usuniecie wad lub na rozsądny rabat.

8. Do kiedy Kupujący nie zażąda zniżki z ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy, może Sprzedawca dostarcyzć to, czego brakowało, lub usunąć wady prawne. Inne wady może Spzredawca usunąć według własnego wyboru- naprawić towar lub dostarcyzć nowy.

9. Jeżeli Sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym terminie lub odmówi usunięcie wady, może Kupujący zażądać zniżki z ceny zakupu lub może odstąpić od Umowy. Swój wybór może Kupujący zmienić bez zgody Sprzedawcy.

10. Prawo na dostawę nowego towaru, lub zamiane elementów ma Kupujący też w przypadku wady naprawialnej, jeżeli nie może towaru używać z powodu powtarzalnej wady po naprawie lub z powodu większej ilości wad. W takim przypadku ma prawo Kupujący-Konsument odstąpić od Umowy.

11. Jeżeli Kupujący nie powiadomi Sprzedawce o wadach bez zbędnej zwłoki, a wady mógł po sprawdeniu towaru znaleść sąd nie przyzna mu prawa do odszkodowania. To samo dotyczy wad zatajonych, jeżeli nie były zgłoszone bez zbędnej zwłoki a Kupujący był w stanie takie wady znaleść, najpóżniej w terminie do dwóch lat od przejęcia towaru przez Kupującego.

12. W przypadku widocznej wady nie jest przeszkodą odszkodowania oznakowanie towaru, nadruki, które oczywiście nie mają wpływu na pojawienie się wady. Różnice ilościowe stwierdzone przez Kupującego poza siedzibą sprzedawcy muszą być uzasadnione świadectwem trzeciej niezależnej osoby.

13. W przypadku kiedy Kupujący zgłosi wady towaru a Sprzedawca nie stwierdzi na towarze żadnych wad, za które ponosi odpowiedzailność, jest Kupujący zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z rozpatrzeniem reklamacji.

14. Jeżeli jest Kupujący Konsumentem, Sprzedawca zadecyduje o rozpatrzeniu reklamacji natychmiast , w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje okresu potrzebnego do dokonania oceny wad .

15. Reklamacji , w tym też usunięcie wad Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, najpóżniej do 30dni od podania reklamacji. Termin 30-stu dni może być przedłużony po konsultacji z Konsumentem – takie przedłużenie nie może być na czas neiokreślony lub niezmiernie długi. Po upływie tego terminu zakłada się, że wada istnieje i Konsument ma takie same prawa jak w przypadku wad nieusuwalnych

16. Kupujący –Konsument ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych przez niego w związku z uzasadnioną i przyjętą reklamacją, w wysokości rzeczywistej i skutecznej. W przypadku odstąpienia od umowy ma Konsument również prawo do zwrotu wyżej podanych kosztów. W szczególności chodzi o koszty transportu związane z wysyłką reklamowanego towaru. Do tych kosztów nie należy koszt za transport samochodem prywatnym, transport ekspresowy lub podobnego rodzaju. O zapłatę takich kosztów należy żądać bez zbędnej zwłoki , najpóżniej do 1-go miesiąca od złożenia reklamacji.

17. Jeżeli jest Kupujący Przedsiębiorcą, jest termin do rozpatrzenia reklamacji 30dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O takim terminie zostanie Przedsiębiorca poinformowany drogą email

IX. Wspólne postanowienia dotyczące rozpatrzenia reklamacji 

1. Sprzedawca poda Kupującemu potwierdzenie o przyjęciu reklamacji i datę rozpatrzenia , również potwierdzenie o naprawie i terminie naprawy, lub informacje o nie przyjęciu reklamacji i powody.

2. Po rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji przedłuża się gwarancja o czas potrzebny do rozpatrzenia. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancja nei przedłuża się. Jeżeli reklamacja została rozpatrzona poprzez wymiane towaru za nowy okres gwarancji zacyzna się od nowa od daty wymiany towaru. Czas do rozpatrzenia reklamacji nalicza się od następnego dnia po zgłoszeniu reklamacji do dnia rozstrzygnięcia reklamacji, to znaczy do momentu kiedy Kupujący był zobowiązany przejąć towar. O rozwiązaniu reklamacji zostanie Kupujący poinformowany drogą email, na email, z którego zgłaszał reklamacje.

3. Kupujący jest zobowiązany do przejęcie reklamowanego towaru bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni od dnia , kiedy był poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji, termin ten nie może upłynąć wcześniej niż w terminie 60dni od dnia podania reklamacji.

4. W przypadku kiedy reklamowany towar nie zostanie przejęty przez Kupującego w ostatním dniu upływu terminu, zostanie Kupujący obciążony po wygaśnięciu depozytu Sprzedawcą za przechowywanie towaru kwotą 50 czk za każdy dzień zwłoki. .

5. Jeżeli Kupujące nie odbierze reklamowenego towaru do 6-ciu miesiący od dnia, kiedy został poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji , Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprzedaży towarów i dochody ze sprzedaży wykorzysta na koszty przechowywania towaru.

6. Jeżeli był towar wysłany przez kuriera, po rozpatrzeniu reklamacji będzie automatycznie odesłany na adres Kupującego.

7. Przy odbiorze towaru po rozpatrzeniu reklamacji jest Kupujący zobowiązany dostarczyć dokument, na podstawie którego był towar przyjęty do reklamacji a oraz dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport), w celu uniknięcia uszkodzeń i pomyłek. Bez podania któregokolwiek z tych dokumentów może Sprzedawca odmówić wydanie towaru. Jeżeli jest Kupującym osoba prawna, zostanie towar wydany włącznie organowi statutowemu osoby prawnej lub osobie posiadającej pełnomocnictwo.

X. Postanowienia końcowe 

1. Ogólne warunki reklamacji ważne od 1.9.2017

2. Aktualne Ogąlne warunki reklamacji są do dyspozycji w siedzibie Sprzedawcy lub jako dokument na stronie Sprzedawcy www.alexfox.cz

3. W sprawach spornych dotyczących Ogólnych Warunków Reklamacji decydujące jest brzmienie w języku czeskim.


Formularz reklamacyjny Alex Fox


Z dnia ................................… Numer reklamacji: ..........................................................… (otrzymacie od ALEX FOX)
Reklamacja firmy- nazwa firmy, adres: .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Reklamowany towar jest z faktury nr ..............................................................................… z dnia.................................
Nr.konta do zwrotu pieniędzy.........................................................................................................................................
Numer tel. do osoby składającej reklamację: ..............................................................................................................…

Reklamowany towar:


Kod reklamowanego
towaru Ilość reklamowynch
sztuk Powód reklamacji-
opis uszkodzenia Żądane rozpatrzenie– korekta / zwrot pieniędzy Uwagi