Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o., se sídlem Heydukova 896/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika; IČ: 28749928

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Působnost Obchodních podmínek

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) jsou vydané v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), a upravují smluvní vztahy vznikající mezi společností ALEX FOX Central Europe, s.r.o. se sídlem Heydukova 896/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika; IČ 287 49 928, DIČ CZ287 49 928, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku ve složce C207526 vedená u Městského soudu v Praze, na straně jedné (dále jen „Prodávající“) a fyzickou osobou, právnickou osobou a dalšími subjekty práva, na straně druhé (dále jen "Kupující"), kteří uzavírají kupní smlouvu nebo Rámcovou kupní smlouvu (dále jen "Smlouva"). Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud pro potřebu Kupujícího bude Smlouva přeložena, platí, že v případě sporu o výklad pojmů, je rozhodný výklad ustanovení v českém jazyce,
 2. Všeobecné obchodní podmínky ALEX FOX Central Europe, s.r.o. platí pro všechny smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, týkající se prodeje Zboží nebo vznikající v souvislosti s poskytovanými službami, od okamžiku uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, nebylo-li v konkrétních ustanoveních Smlouvy výslovně dohodnuto jinak.
 3. Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (dále jen „Smluvní strany“). Uzavřením Smlouvy akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem Občanského zákoníku a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Veškeré Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Neupravené smluvní vztahy se řídí Občanským zákoníkem. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.
 4. Veškeré odchylky od Všeobecných obchodních podmínek musí být písemně dohodnuty v příslušné Smlouvě. Ustanovení Smlouvy mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Platnost Všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky platí do doby úplného vypořádání všech pohledávek vzniklých mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to ve znění platném v okamžiku vzniku smluvního vztahu, pokud nedojde k jejich změně podle ustanovení 3 tohoto článku.

3. Změny Všeobecných obchodních podmínek

 1. Prodávající je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky změnit. Nové znění změn a Všeobecných obchodních podmínek Prodávající vhodným způsobem zpřístupní v písemné podobě v sídle firmy a elektronicky na internetových stránkách Prodávajícího www.alexfox.cz.
 2. Pokud by se kterékoliv ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy stalo podle platné právní úpravy v jakémkoliv ohledu neplatnými nebo neúčinnými, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost zbývajících ustanovení.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Kupní smlouva

 1. Kupní smlouva nebo Rámcová kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím na prodej Zboží podle ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákoníku. (dále je „Smlouva“). Smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu. Smluvní strany uzavírají Rámcovou kupní smlouvu, případně jiné Smlouvy, včetně příloh ke Smlouvě, pokud Smluvními stranami jsou na jedné straně Prodávající a na druhé straně Kupující.
 2. Kupní Smlouva - objednávka Kupujícího, je návrhem Smlouvy a samotná Smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Kupujícímu s tímto jeho návrhem, resp. závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 3. Momentem uzavření Smlouvy – objednávky, je Kupující vázán těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas.
 4. Kupujícímje spotřebitel nebo podnikatel.
 5. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Prodávajícím Smlouvu nebo s ní jinak jedná.
 6. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely Všeobecných obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak je pro účely Všeobecných obchodních podmínek považován za podnikatele.
 7. V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  4. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího,
 8. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, které Prodávajícísplnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 9. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 10. V případě, že spotřebitel má stížnost, může se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2. Objednávka

 1. Objednávkou se pro tyto Všeobecné obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu, s cílem obdržet od něj objednané plnění ve Zboží nebo službách.
 2. Objednávka Kupujícího, je návrhem Smlouvy a samotná Smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Kupujícímu s tímto jeho návrhem, resp. závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou ke stažení na webových stránkách Prodávajícího. Informaci o možnosti jejich stažení obdrží Kupující v potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí Zboží a/nebo služby.

3. Zboží

 1. Zboží znamená Zboží a služby, uvedené v katalogu, ceníku Prodávajícího a cenové nabídce Prodávajícího.
 2. Zakázkové Zboží, je Zboží, které svým charakterem neodpovídá běžnému předmětu prodeje Prodávajícího a nemůže být považováno za běžné Zboží, ale je v možnostech Prodávajícího jej obstarat pro kupujícího.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je dodávka zboží a služeb, závazně sjednaná mezi Prodávajícím a Kupujícím v kupní smlouvě, včetně všech příloh k této smlouvě, nebo na základě objednávky (dále jen „Smlouva“).

IV. ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

1. Způsob uzavření kupní smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky (návrhu Smlouvy) Kupujícího a jejího potvrzení Prodávajícím. Zasláním závazné objednávky - Smlouvy Prodávajícímu vyjadřuje Kupující s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami svůj bezvýhradný souhlas. Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření Smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím tím, že požadované Zboží vloží do košíku.Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím. Prodávající nenese odpovědnost za případné chyby při přenosu dat. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
 2. Návrh Smlouvy může dále Kupující podat telefonicky, elektronickou poštou, faxem, běžnou poštou nebo osobně. Prodávající požaduje, aby objednávka obsahovala následující údaje:
  1. Obchodní jméno a sídlo Kupujícího, pokud se jedná o právnickou osobu,
  2. jméno, příjmení, bydliště nebo místo podnikání, pokud je Kupujícím fyzická osoba,
  3. IČ a DIČ, pokud je Kupující registrován jako plátce daně z přidané hodnoty,
  4. identifikace požadovaného Zboží (název a číslo výrobku, počet kusů),
  5. místo dodání, pokud se liší od bydliště, sídla či místa podnikání,
  6. způsob odebrání a dopravy,
  7. podpis Kupujícího nebo osoby oprávněné za Kupujícího objednávat Zboží,
  8. případné specifické požadavky na Zboží,
  9. termín dodání,
  10. číslo faxu nebo e-mailovou adresu v případech, kdy Kupující či Prodávající požaduje potvrzení objednávky.
 3. Přijetí objednávky potvrdí Prodávající odesláním potvrzené objednávky, podpisem Smlouvy či jiným písemným sdělením o její akceptaci, a to faxem na číslo uvedené na objednávce, nebo e-mailem pokud:
  1. Kupující výslovně požádá o potvrzení objednávky,
  2. předmětem objednávky je atypické Zboží.
 4. Potvrzené objednávky a Smlouvy jsou ze strany Kupujícího závazné a nelze je zrušit.

2. Kupní cena Zboží a služeb

 1. Cena Zboží je uvedena v ceníku Prodávajícího a kupní cenou je cena Zboží uvedená na daňovém dokladu - faktuře. Všechny ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, dopravného a balného, které budou účtovány na faktuře zvlášť. V případě, že Kupující je spotřebitel jsou ceny uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Pokud není písemně sjednána cena jiná, nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným novým ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a služeb pro uzavření kupní smlouvy v daný den. V případě změny kupní ceny u nepotvrzené objednávky je Kupující informován. Kupujícímu je dána možnost, zda se změnou kupní ceny souhlasí nebo zda objednávku zruší. Ceny jsou platné do odvolání, resp. vydání nového ceníku Prodávajícím.
 2. Cena Zboží je stanovena aktuálním ceníkem Prodávajícího. Prodávající je povinen Kupujícímu předat na požádání aktuální ceník Zboží, dále je povinen uchovávat aktuální ceník k nahlédnutí v sídle Prodávajícího a ve všech svých provozovnách. Dnem vydání ceníku nového se ruší platnost ceníku starého. Společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit ceníky bez předchozího upozornění.
 3. Při objednávce Zakázkového Zboží je Kupující povinen složit zálohu v hotovosti ve výši 100 % ceny Zboží, pokud není dohodnuto jinak.
 4. Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 5. Původní cena znamená cenu Zboží, za niž předmětné zboží Prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

3. Elektronický obchod

 1. Nakupování v internetovém obchodě www.alexfox.cz je umožněno registrovaným i neregistrovaným zákazníkům. Ceny a podmínky nakupování jsou určeny pouze pro registrované i neregistrované Kupující.
 2. Výběr Zboží v elektronickém obchodě je uspořádán v přehledných obrazovkách s jasně stanovenými poli pro vyplňování požadavků Kupujícího.
 3. Nakupování je možné zahájit po vyplnění přihlašovacího dialogu, potvrzení Všeobecných obchodních podmínek a následným vybráním zboží z nabídky prodávajícího uvedení počtu kusů zakupovaného zboží. V případě neregistrovaného Kupujícího jsou po výběru zboží, uvedení poštu kusů, zvolení dopravy a způsobu zaplacení, vyplněny údaje o jméně, příjmení, adrese a adrese doručení, potvrzen souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami. Pokud bylo odeslání objednávky úspěšné, objeví se rekapitulace objednávky.

V. DODACÍ LHŮTA

 1. Dodací lhůty počínají běžet dnem uzavření Smlouvy. Dodací lhůta je podle stavu skladových zásob uvedena v nabídce Prodávajícího. Závazný termín dodání je potvrzen Prodávajícím po uzavření Smlouvy. Pokud se ve Smlouvě předpokládá její dodatečné upřesnění (Zboží, zakázkové Zboží, jeho vlastnosti, potisk, výšivka a event. jiné podmínky), počíná dodací lhůta běžet nejdříve dnem přijetí takovéto upřesnění Prodávajícím.
 2. Zavázal-li se Kupující k poskytnutí součinnosti (např. k poskytnutí zálohy), prodlužuje se dodací lhůta o dobu po kterou je Kupující případně v prodlení s poskytnutím této součinnosti.
 3. Závazek Prodávajícího dodat Zboží je splněn dnem, ke kterému předem oznámí Kupujícímu připravenost Zboží k převzetí nebo odeslání, případně předáním zboží prvnímu veřejnému přepravci
 4. Prodávající nenese odpovědnost za škody nebo jiné nároky plynoucí z prodlení s dodáním Zboží, jestliže toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, nastalými u Prodávajícího nebo u jeho subdodavatele.
 5. Je - li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží a nesplní - li povinnosti ani v přiměřené dodatečné lhůtě určené Kupujícím v trvání minimálně 15 pracovních dní, je Kupující oprávněn odstoupit pro toto podstatné porušení Smlouvy od její dosud nesplněné části.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Zboží bude Prodávajícím dodáno Kupujícímu na místo uvedené v objednávce na základě dodací doložky DAP, ujednané místo určení, INCOTERMS 2010.Při převzetí zboží Kupujícím, je tento povinen zkontrolovat kompletnost a kvalitu dodávaného zboží. Na reklamace kompletnosti dodaného zboží starší více než pět pracovních dní (kromě vad, na které se vztahuje záruka na jednotlivé druhy dodaného zboží dle Občanského zákoníku, popř. dle výrobce zboží), nebude brán zřetel.
 2. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může Prodávající či dopravce požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či dopravce odmítnout zboží vydat.
 3. Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako oprávněná osoba v objednávce. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).
 4. Při převzetí zboží je Kupující povinen potvrdit dodací list se specifikací dodaného zboží, nebo přepravní list předložený přepravcem stvrzující dodání zboží. V případě, že obal zboží dodaného prostřednictvím přepravce vykazuje poškození, je Kupující povinen sepsat s přepravcem záznam o škodní události s uvedením rozsahu a druhu poškození obalu. V případě nesepsání záznamu o škodní události není možné později uplatnit reklamaci na nekompletnost dodávky, nebo poškození zboží.
 5. Kupující vyznačí zřetelně ve Smlouvě některou z nabídnutých variant způsobu dodání zboží (nabídka způsobu dodání zboží níže uvedená se může lišit v závislosti na aktuální nabídce přepravních možností Prodávajícího):
  1. osobní převzetí ve skladu Prodávajícího
  2. přepravní služba s dobírkou či bez dobírky. (GeisLogistic, DPD Express, TNT Express, ČD Kurýr, Česká Pošta, ....)
 6. Není-li stanoveno jinak, náklady za dopravu platí Kupující formou zvláštní položky ve faktuře.
 7. Prodávající je oprávněn plnit předmět Smlouvy i částečně a Kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.
 8. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.
 9. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu,

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané Zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, přirážek a daně z přidané hodnoty.
 2. Po dodání zboží vystaví Prodávající Kupujícímu fakturu na kupní cenu Zboží. Faktura bude mít náležitost daňového dokladu a bude zaslána Kupujícímu elektronicky na sjednanou e-mailovou fakturační adresu, Kupující je oprávněn požádat o vystavení a zaslání papírové faktury poštou. Prodávající je v takovém případě oprávněn zpoplatnit tuto službu dle platného ceníku.
 3. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu Smlouvy a Kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.
 4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou, kterékoli faktury nebo její části, je Prodávající oprávněn účtovat Smluvní úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.
 5. V případě prodlení úhrady kterékoliv faktury nebo její části, je Prodávající oprávněn pozdržet dodání dalšího Zboží Kupujícímu, a to až do úplného splacení všech závazků Kupujícího, kterými je vůči Prodávajícímu v prodlení. Po tuto dobu není Prodávající v prodlení s dodáním Zboží.
 6. Zadržení platby nebo krácení platby Kupujícím z důvodů protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak.
 7. Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet Prodávajícího nebo kdy je potvrzeno přijetí platby v hotovosti
 8. Na základě dohody Smluvních stran lze provést úhradu Zboží těmito způsoby, Prodávající si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady zboží v okamžiku akceptace objednávky:
  1. v hotovosti při předání zboží
  2. platba na dobírku - kupní cenu zaplatíte při převzetí řidiči přepravní společnosti. Za tuto službu Vám bude účtován poplatek podle aktuálního ceníku Prodávajícího – Doběrečné. Kupující obdrží doklad o úhradě od přepravce.
  3. bankovním převodem - částku za Zboží můžete poukázat na náš účet, uvedený na faktuře.
  4. 100 % záloha včetně DPH předem (na základě zálohové faktury Prodávajícího).
  5. x % jako částečná platba předem (na základě faktury).
  6. x % jako částečná platba předem + doplatek v hotovosti při převzetí Zboží.
  7. Platební kartou
 9. Není-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak a poskytuje-li Prodávající Kupujícímu dodavatelský úvěr, je vydaná faktura splatná do 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet Prodávajícího.
 10. Kupující nabývá vlastnická práva k předmětu plnění ze Smlouvy až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch Prodávajícího v plné výši.
 11. Nezaplacení ceny za dodané Zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení Smlouvy.
 12. Žádná část kupní ceny za dodané Zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky Kupujícího, kterou má vůči Prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 13. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

VIII. ÚROK Z PRODLENÍ

 1. V případě, že je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny Prodávajícímu o více než 7 pracovních dnů, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý den prodlení až do úplného zaplacení. V souvislosti s porušením povinností Kupujícího, uvedené v předchozí větě, je prodávající navíc oprávněn pozastavit veškeré dodávky Zboží Kupujícímu, a to až do úplného vyrovnání veškerých závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu.
 2. Pro případ prodlení Prodávajícího s dodávkou Zboží o více než 7 pracovních dnů, se sjednává povinnost Prodávajícího hradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny nedodaného Zboží a to za každý den prodlení. Prodávající je oprávněn dodat Zboží před termínem k plnění a Kupující je povinen plnění přijmout, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
 3. Smluvní strany se zavazují, že během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od druhé Smluvní strany v souvislosti s plněním smlouvy. Smluvní strana musí uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ prokazatelného porušení povinnosti. Toto ustanovení se nevztahuje na případ finančních kontrol a předkládání obdobných výkazů.
 4. Pokud odmítne Kupující, který je podnikatel,převzít řádně objednanou dodávku je povinen uhradit Prodávajícímu náklady na dopravu do sjednaného místa určení a vrácení zboží zpět prodávajícímu. Náklady na dopravné se řídí cenami přepravného uvedeným v ceníku prodávajícího. Prodávající vystaví na tyto náklady na dopravu Kupujícímu fakturu. Tato sankce se nevztahuje na případ, když Prodávající dodá Zboží, které neodpovídá Smlouvě nebo vadné Zboží. Vady předaného Zboží uplatní Kupující u Prodávajícího bez zbytečného odkladu.

IX. HOSPODAŘENÍ S OBALY

 1. Pro přepravu, manipulaci a skladování Zboží používá Prodávající takové Obaly, které při dodržení přiměřeného zacházení zamezí poškození dodávaného Zboží. Pokud Kupující v objednávce nepopíše zvláštní způsob balení, je Zboží baleno obvyklým způsobem a druh obalu je proto obvyklý pro daný typ druhu Zboží, dané množství a dojednaný způsob přepravy.
 2. Při přepravě, manipulaci a skladování Zboží je nutné chránit veškeré Zboží a expediční Obaly proti vodě, nadměrné vlhkosti a dalším atmosférickým vlivům.
 3. Prodávající má uzavřenou smlouvu o zpětném odběru a využití obalů se společností EKO-KOM, a.s., IČ 25134701 a je zapojen do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F00120071.

X. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

Zboží přechází do vlastnictví Kupujícího až úplným zaplacením jeho plné kupní ceny za objednané Zboží a v okamžiku připsání kupní ceny v plné výši na účet Prodávajícího. Výhrada vlastnického práva nemá vliv na přechod nebezpečí škody na věci dle bodu Dodací podmínky.

XI. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy Kupující Zboží převzal,
  1. má Zbožívlastnosti, které si strany ujednaly, a
  2. se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
  3. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  4. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
  1. u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
  4. vyplývá-li to z povahy Zboží
 2. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro Smluvní strany závazná ustanovení Občanského zákoníku. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.
 3. Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.
 4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 5. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 6. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Prodávajícímu veškeré vady Zboží. Zjevné vady musí být Kupujícím písemně oznámeny, v souladu s náležitostmi dle Reklamačního řádu Prodávajícího, nejpozději do 5 dnů po doručení Zboží. Vady Zboží, které mohou způsobit škodu, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu okamžitě. Písemné oznámení vady Zboží musí obsahovat popis vady, případně jak se vada projevuje. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované Zboží fakturováno. Kupující nese riziko škod vzniklých v důsledku porušení jeho povinností dle tohoto článku.
 7. Reklamaci je možno uplatnit a řešit v místě Prodávajícího. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.
 8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  2. na odstranění vady opravou věci;
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  4. odstoupit od smlouvy.
  Kupující sdělí Prodávajícímu jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

  Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

  Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 10. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 11. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 12. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 13. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 14. V případě, že se projeví na Zboží zjevné vady, není překážkou náhrady škody případné potištění, či jiná úprava předmětu plnění, která prokazatelně nemůže být spojována se vznikem zjevné vady.
 15. Množstevní rozdíly zjištěné Kupujícím mimo prostory Prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.
 16. V případě, že Kupující oznámí Prodávajícímu vady Zboží a na Zboží nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl Prodávající odpovědný, nahradí Kupující Prodávajícímu náklady vzniklé se zjištěním neoprávněnosti reklamace.
 17. Odpovědnost Prodávajícího se nevztahuje na vady Zboží způsobené používáním k jinému účelu, než je pro dané Zboží obvyklé, neodborným zásahem Kupujícího nebo třetí osoby, a vady Zboží, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, zejména vady Zboží vzniklé chybným používáním, použitím nevhodných chemických prostředků, a všemi dalšími příčinami bez zavinění Prodávajícího. V souvislosti s odpovědností za vady a odpovědností ze záruky není Prodávající povinen odstraňovat bezplatně vady Zboží na jiném místě, než v místě sídla Prodávajícího.
 18. Oprávněným důvodem reklamace není, pokud jde o rozměry, plošnou hmotnost a/nebo srážlivost doručeného zboží, pokud se hodnoty uvedené v technické specifikaci anebo v Kupní smlouvě liší do výše ± 5% a odchylky v barvě nebo zapouštění barvy o 2 stupně na stupnici šedi.
 19. Podrobný postup reklamace upravuje Reklamační řád Prodávajícího.

XII. DORUČOVÁNÍ

 1. Při doručování (zasílání písemností), zpráv a jakýchkoliv jiných materiálů druhé Smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé Smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, oficiálně sdělenou druhé Smluvní straně, ze které je běžně přijímána korespondence resp. adresa uvedená ve Smlouvě.
 2. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (Kupující nebo Prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (Kupujícího nebo Prodávajícího) a adresát (Kupující nebo Prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (Kupující nebo Prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.
 3. E-maily se považují za doručené, pokud je doručení potvrzeno druhou Smluvní stranou nikoliv pouze prostřednictvím automatického potvrzování odpovědi, nýbrž výslovným potvrzením doručení e-mailové zprávy samostatným e-mailem, ve kterém bude druhou Smluvní stranou zopakováno označení věci a potvrzeno datum přijetí e-mailu.
 4. Všechny zprávy a komunikace, na něž druhá Smluvní strana reaguje, se považují za doručené.
 5. Pro účely Smlouvy se dnem doručení považuje:
  1. nejpozději třetí den uložení zásilky na příslušném poštovním úřadě v případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl,
  2. při osobním doručování tyto účinky nastávají převzetím či odmítnutím této písemnosti.
 6. Obě Smluvní strany se zavazují, že budou druhou Smluvní stranu neprodleně písemně informovat o případných změnách v osobě svého odpovědného pracovníka a jakýchkoli jiných údajů podstatných pro vzájemné poskytování si informací.

XIII. VYŠŠÍ MOC

 1. Obě Smluvní strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen “Vyšší moc”) nebo v případě, kdy objednané Zboží není ve lhůtě žádané Kupujícím na trhu dostupné.
 2. Prodávající v takovém případě bude Kupujícího informovat písemnou formou o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo nemožnosti dodávky daného Zboží vůbec, přičemž Kupujícímu tímto nevzniká vůči Prodávajícímu žádné právo na náhradu eventuální škody. Souhlas s tímto náhradním plněním potvrdí Kupující Prodávajícímu písemně, faxem, e-mailem a to ve lhůtě vyznačené na sdělení Prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že Kupující od Smlouvy odstupuje a Prodávající již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek Zboží ze zakázky.
 3. Za Vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření Smlouvy tuto překážku předvídala. Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, povodeň, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení Zboží, embargo, zákaz transferu deviz, nezaviněná regulace odběru elektrické energie, teroristický útok, hospodářská krize apod.
 4. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění Smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí.
 5. Smluvní strana, dovolávající se postižení Vyšší mocí, musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně a provést veškerá možná opatření k zmírnění následků neplnění Smluvních povinností.
 6. V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než šest měsíců jsou obě Smluvní strany oprávněny od Smlouvy odstoupit.

XIV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Za účelem realizace smlouvy bude Prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje Kupujícího dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU š. 2016/679, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je neoddělitelnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek, a které je dostupné zde.
 2. Odesláním objednávky a potvrzením objednávky Prodávajícím, vyslovuje Kupující souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, jak jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo i bez souhlasu Kupujícího zpracovávat jeho osobní údaje k uskutečnění plnění smluvních a zákonných povinností. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn mu zasílat obchodní sdělení jen s jeho výslovným souhlasem. Kupující uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení do příslušného formuláře pro objednávku. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující odhlásit způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 4. Za účelem ochrany osobních údajů při telefonické komunikaci si Kupující při prvním kontaktu zvolí heslo, které bude Prodávající následně používat pro ověření identifikace Kupujícího.
 5. Prodávající prohlašuje, že žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou související s přepravou a reklamací či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží. Prodávající postupuje tak, aby Kupující neutrpěl újmu na svých právech a dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 6. Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy.
 7. Pro dodržování GDPR požadavků doporučujeme používat pro nahlížení a nákup na alexfox.eu nové verze prohlížečů typu Chrome / Firefox / Edge / Mozilla.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
 3. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem.
 5. Kupujícímu podnikateli je umožněno odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Kupující podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. Pokud vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodávající mu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.
 6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
  3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
  4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 7. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.
 8. Prodávající může odstoupit od Smlouvy:
  1. při podstatném zhoršení majetkových poměrů Kupujícího. Za podstatné zhoršení majetkových poměrů se považuje zejména podání návrhu příslušnému soudu na prohlášení konkurzu na majetek Kupujícího,
  2. prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží po více než 10 kalendářních dnů ode dne splatnosti faktury nebo faktur,
  3. v případě hrubého porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy,
 9. Prohlášení o odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a musí dojít k vzájemnému vrácení plnění, vyplývajíc ze Smlouvy. Doručením prohlášení a splněním vzájemného plnění se Smlouva ruší.
 10. Odstoupení od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení úroku z prodlení, smluvní pokuty, poplatku za uskladnění a nákladů na dodání a vrácení zboží dle platného ceníku prodávajícího.
 11. Prodávající umožní kupujícímu odstoupení od smlouvy po dobu 6 měsíců od okamžiku uplynutí poskytnuté lhůty dle odstavce XV/2 nebo XV/4, v případě že zboží splňuje kvalitativní standardy specifikované v odstavci 3 článku XV VOP s tím, že Prodávající poníží hodnotu vratky kupní ceny o náklady vynaložené na zpracování takového požadavku ve skutečné výši, nejméně však o částku 300 Kč.

XVI. MANIPULAČNÍ POPLATKY

V případě vrácení zboží v zákoně stanovené lhůtě bez udání důvodů, účtujeme manipulační poplatek ve výši 150 Kč (cena je bez DPH) za každý jednotlivý balík.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Skutečnosti ve Smlouvě a ve Všeobecných obchodních podmínkách neupravené se řídí Občanským zákoníkem.
 2. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory týkající se předmětu Smlouvy přednostně vždy mimo soudní či správní řízení smírnou cestou. Pokud však Smluvní strany nedospějí k dohodě, ujednává se, že jejich spor bude řešit věcně příslušný Okresní soud v Ústí nad Labem.
 3. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o skutečnostech důvěrné povahy a důvěrných informací, které se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou a její realizací, jako i v průběhu jednání a takové informace nesdělovat či nezpřístupňovat třetím osobám bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany (s výjimkou stanovenými právními předpisy). Toto ustanovení neplatí pro případ vedení soudního sporu.
 4. Kupující podpisem Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, Ceníkem a dalšími smluvními ujednání a že s nimi souhlasí.
 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15. 2. 2022