Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek pro prodej zboží a služeb společnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika; IČ: 28749928, které upravují podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, vztahy vznikající mezi ALEX FOX Central Europe, s.r.o. jako Prodávajícím a fyzickou osobou či právnickou osobou jako kupujícím (dále jen "Kupující") při prodeji Zboží.

I. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží prostřednictvím www.alexfox.cz

V případě nákupu zboží v na www.alexfox.cz bude společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. zpracovávat osobní údaje , a to v rozsahu jméno, příjmení,obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankovního účtu, adresa pro doručení zboží a číslo bankovního účtu, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas zákazníka.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Zpracování osobních údajů Kupujících bude společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, obchodní firma, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

II. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením smlouvy uzavřené prostřednictvím www.alexfox.cz

V případě odstoupení od Kupní smlouvy na Zboží uzavřené prostřednictvím www.alexfox.cz bude ALEX FOX Central Europe, s.r.o. zpracovávat údaje o bankovním spojení Kupujícího, které uvede ve svém odstoupení. Tyto poskytnuté osobní údaje bude ALEX FOX Central Europe, s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená cena služby byla Kupujícímu vrácena na bankovní účet, který uvedl. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené ceny Kupujícímu bezhotovostním převodem, a jedná se tak o zpracování, ke kterému není třeba souhlasu. Neuvede-li Kupující v odstoupení číslo bankovního účtu, zašle mu ALEX FOX Central Europe, s.r.o. platbu a účet, ze kterého platbu obdržela.

Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude ALEX FOX Central Europe, s.r.o. provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

III. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním reklamací

Pokud bude zákazníkem uplatněna reklamace Zboží, bude společnost ALEX FOX CentralEurope, s.r.o. zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o. , a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas Kupujícího o jako osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas Kupujícího. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o. reklamaci vyřídit.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. sama. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

IV. Zpracování osobních údajů v případě škodních událostí

Ačkoliv se společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. snaží takovým situacím předcházet a v co možná nejvyšší míře je omezit, dochází v určitých případech k situacím, kdy může v souvislosti s prodejem výrobků vzniknout zákazníkům společnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o. určitá škoda (jde například o škodu způsobenou vadnými výrobky).

V takové souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní událostí spojených osob (např. svědků apod.), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o. pro případ možného vzniku sporu z takovéto škodní události. Od toho se odvíjí též doba zpracování osobních údajů pro tyto účely, která odpovídá době, po kterou společnost ALEX FOX CentralEurope, s.r.o. může v této souvislosti osobní údaje potřebovat a kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. sama. Za účelem vyřešení škodní události (zejména v situacích, kdy je škoda způsobená vadou výrobku) je společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. oprávněna zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či výrobcům. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který škodu způsobil. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V. Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává ALEX FOX Central Europe, s.r.o. protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět ALEX FOX CentralEurope, s.r.o. sám, anebo tímto pověří třetí osobu.

V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává ALEX FOX Central Europe, s.r.o. následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník příslušnou webovou stránku www.alexfox.cz navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • případný dotaz návštěvníka;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky, chat a záznam z něj.

VI. Zpracování osobních údajů pro zasílání reklamních sdělení

V případě zájmu návštěvníka o zasílání reklamních sdělení, bude ALEX FOX Central Europe, s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud poskytne ALEX FOX Central Europe, s.r.o. návštěvník rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, obchodní firmu, sídlo), zpracovává za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah reklamního sdělení může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které ALEX FOX Central Europe, s.r.o. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách.

Osobní údaje návštěvníka ALEX FOX Central Europe, s.r.o. začne zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku souhlas se zasíláním reklamních sdělení.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět ALEX FOX Central Europe, s.r.o. sama.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla ALEX FOX Central Europe, s.r.o. a tak také kliknutím na odkaz zde. Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit ALEX FOX Central Europe, s.r.o.“ v  reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společností ALEX FOX Central Europe, s.r.o. možné.

VII. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost ALEX FOX CentralEurope, s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Společnost ALEX FOX CentralEurope, s.r.o. používá 2 typy souborů cookies:

Trvalá cookies – tyto zůstávají v koncovém zařízení uživatele webových stránek či kupujícího až do jejich smazání.

Dočasná cookies – tyto se automaticky smažou společně s ukončením internetového prohlížeče návštěvníka webových stránek či kupujícího.

Návštěvník uzavřením kupní smlouvy s ALEX FOX Central Europe, s.r.o. vyjadřuje souhlas s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení ze strany společnosti ALEX FOX CentralEurope, s.r.o. . Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami za účelem naplnění předmětu kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Kupující prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas kupující poskytuje až do doby jeho odvolání.

Návštěvník webových stránek společnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o. je před návštěvou stránek www.alexfox.cz informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové zařízení, dále je stručně informován o údajích, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat, i o možnostech vedoucích k zamezení ukládání těchto souborů.

Kupující i návštěvníci mohou tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém koncovém zařízení (povolení jen pro určité weby), dále prostřednictvím spuštění funkce tzv. anonymního prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení již uloženy, a to níže uvedeným způsobem:

Explorer 7, 8, 9

Deaktivace Cookies:

 1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".
 2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".
 3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
 4. Vaše nastavení potvrďte "OK".

Odstranění Cookies:

 1. 1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
 2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
 3. Klikněte na tlačítko „Delete“

Firefox 4.0

Deaktivace Cookies:

 1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".
 2. Zvolte oddíl "Soukromí"
 3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"
 4. Potvrďte Vaše nastavení

Odstranění Cookies:

 1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".
 2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
 3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
 4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte lačítko vymazat

Jiný prohlížeč

Deaktivace Cookies a odstranění Cookies:

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.

Google Analytics

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost ALEX FOX CentralEurope, s.r.o. službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphi theatre Parkway, MountainView, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti ALEX FOX CentralEurope, s.r.o. nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše.

V rámci služby Google Analytics využívá společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat.

VIII. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

V případě, že společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich (i) právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů, (ii) právo na přístup k jeho osobním údajům, které společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. zpracovává, (iii) právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, a (iv) další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby, právo být zapomenut, právo na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku.

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností ALEX FOX Central Europe, s.r.o. či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o. jakýmikoli prostředky, a to vč. e-mailové adresy.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25.5.2018.